Publiek Overzicht Resultaten (POR) Wsw

12 oktober 2006

In haar advies over de Wsw van juni 2003 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voorgesteld een benchmark in de zin van een Publiek Overzicht van Resultaten Wsw (POR Wsw) te ontwikkelen. Hiermee worden de prestaties van gemeenten en sw-bedrijven publiek inzichtelijk gemaakt en kunnen met elkaar vergeleken worden.

Het kabinet ziet in een publiek overzicht van Wsw-resultaten vooral een geschikt instrument voor gemeenten (het college en de raad) en werkvoorzieningschappen (algemeen en dagelijks bestuur) om meer inzicht in eigen prestaties in vergelijking tot die van anderen te krijgen.

Het POR Wsw, dat sinds begin 2004 operationeel is, bevat op dit moment gegevens over het jaar 2003, 2004 en het eerste halfjaar van 2005.

Een deel van de gegevens in het POR wordt via de Wsw-statistiek aangeleverd door gemeenten. SZW levert de gegevens over taakstelling en gemeentelijke bijdragen.

De gegevens zijn vrij toegankelijk