Regionale Bevolkings en Allochtonen Prognose

1 november 2006

In deze publicatie presenteren het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel, breed en samenhangend toekomstbeeld van de regionale bevolkingsontwikkelingen.
De publicatie gaat in op de verwachtingen voor de komende twee decennia ten aanzien van bevolkingsgroei en op de veranderingen in de samenstelling van de bevolking van alle Nederlandse gemeenten. Hierbij wordt uitgegaan van de 467 gemeenten per 1 januari 2005.
Omdat de veranderingen tot 2025 in toenemende mate worden bepaald door ontwikkelingen van de aantallen allochtonen en autochtonen, zijn deze bevolkingsgroepen afzonderlijk beschouwd. Allochtonen zijn onderscheiden naar generatie en de herkomstgroeperingen Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, overig nietwesters en westers.
Het is voor het eerst dat landsdekkende, gemeentelijke prognoses in dergelijk detail beschikbaar zijn. In een later stadium wordt de regionale prognose nog uitgebreid met het kenmerkhuishouden(spositie).
De cijfers uit de regionale prognose zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, verhuizingen, huishoudensvorming en -ontbinding. Aan deze ontwikkelingen wordt uitgebreid aandacht besteed in de eerder verschenen RPB/CBS publicaties Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. en Regionale Huishoudensdynamiek. Deze publicaties zijn te downloaden van de website van het PBL (www.pbl.nl) en het CBS (www.cbs.nl).

De cijfers uit de regionale prognose zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, verhuizingen, huishoudensvorming en -ontbinding. Aan deze ontwikkelingen wordt uitgebreid aandacht besteed in de eerder verschenen RPB/CBS publicaties Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. en Regionale Huishoudensdynamiek.