Armoedemonitor 2009

22 april 2010

Het Groninger college van Burgemeester en Wethouders streeft er actief naar om de armoede in de stad te bestrijden. Met armoede wordt niet alleen gedoeld op de financiële situatie van mensen. Het kan om een combinatie van problemen gaan die leiden tot een gebrek aan perspectief, zoals een langdurig laag inkomen, gebrek aan maatschappelijke deelname en een slechte gezondheid. Het college wil het armoedebeleid monitoren om uitspraken te kunnen doen over voortgang en resultaten van het gevoerde beleid. De combinatie van problemen die (hierboven) armoede wordt genoemd, zijn deels meetbaar door uit te gaan van de financiële omstandigheden van huishoudens. Centraal staan hierbij huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Van deze groep bekijken we het gebruik en niet-gebruik van de inkomensondersteunende regelingen. Daarmee gaan we na of, en zo ja, hoe deze regelingen de financiële lasten verlichten of de lage inkomens verhogen. In dit onderzoek hebben we de groep ‘minima’ in kaart gebracht.

bekijk document