Onderzoeksbank

In de Onderzoeksbank staat informatie over onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, de RUG of de Hanzehogeschool.

meerNaamTypeCategorieDatum
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM3intern2020
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 2018-2019intern2020
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2009 tot 2039intern2020
Klimaatmonitor, over energie en meerextern2020
Routekaart Groningen CO2-energie neutraal 2035extern2020
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM1intern2019
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM2intern2019
Inwonerspanel: Afvalbeleid gemeente Groningenintern2019
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen 2019intern2019
Detailhandelsmonitor gemeente Groningen 2018extern2019
Publiekslocaties gemeente Groningen 2019intern2019
Factsheet UDC Groningen, 2017intern2019
Enquête leefbaarheid 2018: Participatie en persoonlijke situatieintern2019
Enquête leefbaarheid 2018: Veiligheidsbelevingintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Voorzieningenintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Ontwikkeling in de wijkenintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Fysieke woonomgevingintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Sociale leefomgevingintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Respons en onderzoekintern2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Algemene leefbaarheidintern2019
Monitor veiligheidsbeleid september tot en met december 2018intern2019
Monitor veiligheidsbeleid januari tot en met april 2019intern2019
Veiligheidsmonitor 2018 VM2intern2019
Stadsenquete 2018intern2019
Monitor veiligheidsbeleid VM1 2018, gemeente Groningenintern2019
Stand van Groningen 2018intern2019
Inwonerspanel over het Stadsparkintern2019
Monitor veiligheidsbeleid gemeente Groningen, VM2 2018intern2019
Bedrijvendynamiek en ontwikkeling van de werkgelegenheidintern2019
Toeristisch recreatieve ontwikkelingsmonitor Groningen 2017extern2019
Detailhandelsmonitor gemeente Groningen 2017extern2019
Bestuur en politiekintern2019
Stad trekt inwoners uit de regiointern2018
Factsheet stadsenquete 2017intern2018
Demografische ontwikkeling van de gemeente Groningen, 2008-2038intern2018
Zonne-energie, een stadspanelonderzoekintern2018
Referendum Noorderplantsoen, 1994intern2018
Pendelbus Factsheetintern2018
Mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen 2017intern2018
Digitale dienstverlening aan inwoners van de gemeente Groningen, 2017extern2018
Digitale dienstverlening aan ondernemers Groningen, 2017extern2018
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen VM1 2018intern2018
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2017 VM3intern2018
Burgerpeiling 2017 gemeente Groningenintern2018
Binnenstads monitor Groningenintern2018
Baanopeningsmonitor arbeidsmarktregio Groningen 2017extern2017
Veiligheidsmonitor VM2 2017intern2017
Vier steden, vijf kennisvragen over Slimme Gezonde stadextern2017
Parkeren in Groningen, een stadspanelonderzoekintern2017
Creating an attractive cluster climate for datacenters in Eemshavenextern2017
Een thermometer voor de werklocaties van Groningenextern2017
Zwemvaardigheid 2017intern2017
Client Ervarings Onderzoek WMO gemeente Groningen, 2016intern2017
Verkenning ‘Aansluiting onderwijs bedrijfsleven’extern2017
Daklozenmonitor Groningen 2003-2016intern2017
Staat van de stad 2016intern2017
Wijkenquête Groningen 2016intern2017
Communicatie met inwoners via social mediaintern2017
Maatschappelijke participatieintern2017
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Groningen 2016-2017intern2017
Regionale spreiding van de geletterdheid in Nederlandextern2017
Armoedemonitor 2016intern2017
Koopstromenonderzoek stad Groningen, 2016-2017extern2017
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Groningen, 2016intern2017
Vastgoed monitor Groningen 2016-2017extern2017
Vlugschrift verkiezingen tweede kamer 2017intern2017
Monitor creatieve industrie 2016extern2017
Detailhandelsmonitor 2016extern2017
Koopstroomonderzoek provincie Groningen 2017extern2017
Groningen, Stad en regiointern2017
Als de wijk de ruimte pakt.extern2017
Tweedeling in de samenleving en gewenst leiderschapintern2016
Clientervaringsonderzoek Wmo 2015intern2016
Wijkrapportagesintern2016
Ruimte voor de sport in Groningen, 2016-2030intern2016
Tussenrapport Gronings Perspectief #2intern2016
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036intern2016
Toeristisch recreatieve ontwikkelingsmonitorintern2016
Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningersintern2016
Stadjers over vuurwerkvrije zonesintern2016
Stad en Raadintern2016
Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlandsintern2016
Monitor veiligheidsbeleid 2016 VM1intern2016
Afvalinzameling in Ten Boerintern2016
OOG TV en Radiointern2016
Stadjers over Afvalintern2016
Detailhandelsmonitor 2015intern2016
Detailhandelsmonitor 2005intern2016
Daklozenmonitor Groningen 2003-2015intern2016
Fietsen in Groningen 2016intern2016
Ontwikkeling werkgelegenheid tot 2015intern2016
Sportmonitor Groningenintern2016
Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningenintern2016
Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurtintern2016
Kadernota Internationaliseringintern2016
Run Groningenintern2016
Sociaal team Korrewegwijkintern2016
Armoede in de Stadintern2016
Monitoringsprogramma Bereikbaarheidintern2015
Sporthallen in Groningenintern2015
Groningers en Duurzaam Voedselintern2015
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningenintern2015
Regionale economische Prognose 2016intern2015
ONDERZOEK FACTORY OUTLET CENTER IN ASSENintern2015
Economische analyse expats: internationale werknemers, studenten en zelfstandigen in Nederlandintern2015
Groningen Economisch bekeken 2014intern2015
Doe mij maar het grasintern2015
Woningbehoefteonderzoek 2015 regio Groningen-Assenintern2015
Wijkenquete leefbaarheid en veiligheid 2014intern2015
Van regionaal naar nationaalintern2015
Parkeeronderzoek Groningen 2015intern2015
Atlas voor gemeenten 2015extern2015
Detailhandelsmonitor 2014intern2015
De veranderende geografie van Nederlandintern2015
Stadjers over fietsen in Groningenintern2015
Stadjers over energie en energiebesparingintern2015
Daklozenmonitor Groniongen 2003 – 2014intern2015
Minima in Groningenintern2015
Vlugschrift werkgelegenheid 2014intern2015
Verdringing in Groningen?intern2015
Afvalinzameling Groningenintern2015
Conflicts between Street Usersintern2015
Regio in beeld 2015intern2015
Energiemonitor Noord Nederlandintern2015
Buitenlandse Kenniswerkers in Nederlandintern2014
Monitor creatieve industrie 2014intern2014
Dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sportintern2014
Witgoedregelingintern2014
Sportparken in Groningen 2014intern2014
VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assenintern2014
Vlugschrift Bevolkingsprognose gemeente Groningen 2014-2029intern2014
Groningen, economisch bekeken 2013intern2014
Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2014intern2014
KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013intern2014
Atlas voor gemeenten 2014extern2014
Vlugschrift werkgelegenheid 2013intern2014
Veiligheidsbeeld 2014 gemeente Groningenintern2014
Stadsmonitor 2014intern2014
Jongerenhuisvesting 2014intern2014
Detailhandelsmonitor 2013intern2014
Regionaal gezondheidsprofiel Groningenintern2014
Rookmelders in Stad en wijken 2012intern2014
Vlugschrift gemeenteraadsverkiezing 2014intern2014
Project Privaatladenintern2014
Eurosonic Air publieksonderzoek 2014intern2014
Armoede in Groningenintern2014
Groningers over de gaswinning en aardbevingenextern2014
Leefbaarometer 2014extern2014
Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatieintern2014
TOERISME IN GRONINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAGintern2014
Buurt boomt over kastanjes 2013intern2014
Bevordering grensoverschrijdende arbeidsmarktintern2014
Geslaagd in de stadintern2013
Groningen in gesprek met ouderen over wonenextern2013
Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2012intern2013
Werkmodel frontoffice Stip 2013intern2013
Stadjers over gebiedsgebonden aanpak sociale domeinintern2013
Bevolking gemeente Groningen 1970-1996intern2013
Woningmarktonderzoek Groningen deel 2intern2013
Woningmarktonderzoek Groningen deel 1intern2013
Vrijwillig naar onbetaald werkintern2013
Verhuisbewegingen rond startersleningen 2013intern2013
Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland 2013intern2013
Analyse wonen en zorgintern2013
De creatieve industrie: strijd of samenspel?intern2013
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingenintern2013
Effecten aardbevingen Groningen onderzochtextern2013
Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2013intern2013
Gymzalen in Groningen, 2013intern2013
Vlugschrift bevolking 2013intern2013
Aanpak Ringweg Zuid (2013)intern2013
Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningenintern2013
Servicepunt Detailhandel Groningenintern2013
Evaluatie Bewijs van Goede Dienst 2013intern2013
Buitenfitness Beijumintern2013
Jong SDC bloed doet het goedextern2013
Regio’s in economisch perspectief 2013intern2013
Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013intern2013
Met z’n allen aan de slag!intern2013
Groningen, economisch bekeken 2012intern2013
Zwerfjongeren aan het woordintern2013
Met z’n allen aan de slagintern2013
Atlas voor gemeenten 2013extern2013
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2012intern2013
Dakloos in Assen 2012intern2013
Stadjers over het CJG Groningenintern2013
Leefbaarheid en Veiligheid 2012intern2013
(G)oud wonenintern2013
Detailhandel en leefbaarheidintern2013
Focus op verbindenintern2013
Rookmelders in Stad en wijkenintern2013
Groninger raadsfracties willen onderzoek naar effectiviteit cameratoezichtextern2013
Talent voor topsport!intern2013
Detailhandelsmonitor 2012intern2013
Horen in bezwaarintern2013
Vlugschrift Werkgelegenheid 2012intern2013
Groningen Werkt!intern2013
Nieuw Lokaal Akkoordintern2013
Multi Criteria Analyse (MCA) locatie Helperzoomtunnelintern2013
Resultaten Publieksonderzoek Eurosonic Air 2014intern2013
Omnibusonderzoek 2012intern2013
Interacties van de gemeente Groningen met de omgevingintern2013
Verslag Luchtkwaliteit 2011, Gemeente Groningenintern2013
Bijlagen bij “Geluidkaarten 2011 Gemeente Groningen”intern2013
Geluidkaarten 2011 Gemeente Groningenintern2013
Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013intern2013
Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningenintern2013
Toerisme Monitor Groningen en Fryslân 2012intern2013
Omnibus 2012intern2013
Daily urban system gemeente Groningenintern2013
Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013 – 2018intern2013
Waarom energieadviezen in de wind worden geslagenintern2013
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2012-2027intern2013
Gemeentebegroting 2013intern2012
Stadjers over buurtgebouwen 2012intern2012
Stadjers over buurtgebouwenintern2012
Bevolkingskrimpextern2012
Alcohol en Jongerenintern2012
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2012intern2012
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2013intern2012
Verkiezingen Tweede Kamer 12 september 2012intern2012
Bijlage bij Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2011intern2012
Dwars door verbandenintern2012
Landelijke Monitor Studentenhuisvestingintern2012
Bijlagen bij Louter en STEC (2012)intern2012
Monitor Reiniging 2011intern2012
Het Groninger Stadspanel over LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)intern2012
Toekomst in Veranderingintern2012
Vlugschrift bevolking 2012intern2012
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2012intern2012
Vlugschrift werkgelegenheid 2011intern2012
Kleine bootjesintern2012
Groningen economisch bekeken 2011intern2012
Samen actief tegen armoedeintern2012
Daklozenmonitor Groningen 2003-2011 – Vlugschriftintern2012
Jeugdgezondheidsonderzoek Groningen 2012intern2012
Raadsvoorstel bedrijventerreinen 2012intern2012
The Suikerunie Factory towards a creative futureintern2012
Samenloop en mogelijke overlap van zorg, hulp en ondersteuning doelgroepen MO en OGGzintern2012
Economisch profiel Groningenintern2012
Nieuwbeeld (Analyse Economie Groningen)intern2012
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV) 2011 “light”intern2012
Klanttevredenheid Baliebezoek 2012intern2012
Detailhandelsmonitor 2011intern2012
Atlas voor gemeenten 2012extern2012
Bezuinigingen in de gemeente Ten Boerintern2012
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2012intern2012
Huisvestingswensen van bedrijvenintern2012
Dorpslinten Groningenintern2012
Naar een vraaggerichte werklocatie strategie (2012)intern2012
Groningen economisch bekeken 2010intern2012
Parkeren met Perspectiefintern2012
De cultuurkaart van Nederlandextern2012
Onderzoek Parkmanagement op het Zernike Science Parkintern2012
Dakloos in Fryslânintern2012
Dakloos in Assen 2010intern2012
Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl intern2012
Nieuwe verhoudingen, nieuwe dynamiekintern2012
Marktpotentie van De Huismeesters (2012)intern2012
Huisvesten kwetsbare groepenintern2012
Wijkorganisaties over het nieuwe hondenbeleid (2012)intern2012
Behoefte-analyse creatieve sector Groningenintern2012
Discussienota Topsport / Talentontwikkelingintern2012
Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2011intern2012
Discussienota Topsport/Talentontwikkelingintern2012
Economie en bedrijventerreinen (2012)intern2012
Leefbaarheid A-Kwartier Groningenintern2012
Stadjers over verkeerslawaai 2011intern2012
Stadjers over buurtaccommodatiesintern2012
Stadjers over verkeerslawaai 2011intern2012
Stadjers over verkeerslawaaiintern2012
Groningen geeft energieintern2012
Het belang van Cultuurstad Groningenintern2011
Stadskaart Groningen 2011intern2011
Klantentevredenheidsonderzoek Stedelijke Muziekschool Groningen 2011intern2011
Zicht op de briefadreshoudersintern2011
Aannames bij de bevolkingsprognose 2010-2025intern2011
Resultaten klanttevredenheidsonderzoekenintern2011
Bekend met de Euroborg 2010intern2011
Ansicht voor aandachtintern2011
Hondenbeleid (2011)intern2011
Vergelijkende duurzaamheidbeoordeling van de 25 grootste steden van Nederlandintern2011
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2012intern2011
Vrijwilligersonderzoek 2011intern2011
Samen Gezond in Stadintern2011
Krachtwijken 2011intern2011
Studenten- en jongerenhuisvesting in Groningen 2011intern2011
De Groninger Fietsenstandaardintern2011
it’sintern2011
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2011intern2011
Focus op Focusintern2011
Dakloos in Groningenintern2011
Raadsbrief evaluatie lexaan abri’sintern2011
De haalbaarheid en betaalbaarheid van verplaatsbaar vastgoed.intern2011
Lokaal Balancerenintern2011
Ruimte voor vernieuwing – Vernieuwing voor ruimteintern2011
Kengetallen Wmointern2011
Een toekomstige regionale indeling van Noord-Nederlandintern2011
Stad verdieptintern2011
Orientatie geluidsoverlastintern2011
Straten in bloeiintern2011
Science Parks Innovation or Image?intern2011
Gronings onderzoek: ‘Toelatingsbeleid science parken moet strenger’extern2011
Monitor Reiniging 2010intern2011
Woonmilieus in stadintern2011
Het is tijd voor verandering (2011)intern2011
Geluidkaarten voor omgevingslawaaiextern2011
Bezorgd om softdrugsgebruikintern2011
Ansicht voor aandacht (informatiecampagne over omgaan met geld)intern2011
Detailhandelsmonitor 2010intern2011
Arbeidsmarktverkenning Regio Groningen-Assenintern2011
Leefbaarheid en Veiligheid 2010intern2011
Atlas voor gemeenten 2011extern2011
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2011intern2011
De toeleiding van nabestaanden van personen overleden door suïcide naar familiegerichte nazorgintern2011
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2011intern2011
De meerwaarde van Taalcoachesintern2011
Parkeerenquête Groningen 2011intern2011
Advies Commissie Groninger Forumintern2011
No guts, No gloryintern2011
Re-integratiemonitor 2010intern2011
Toeristisch bezoek aan steden 2010intern2011
Doelgroepverkenning Parkeerbedrijf gemeente Groningen 2009 – 2010intern2011
Urban Audit IV, 2009intern2011
Groningen Duurzaam Warmextern2011
Omnibusonderzoek 2010intern2011
Gezondheidsprofiel Groningen 2010 (Tabellen)intern2011
Milieuhinder Geluidshinder Geurhinder Lichthinder in 2010intern2011
Gezondheidsprofiel Groningen 2010intern2011
Pilot Bewonersmonitor 2011intern2011
Parkeerbeleid Groningen 2010intern2011
Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2010intern2011
Dak- en thuislozenmonitor Fryslan 2006-2009intern2011
Thermometer binnenstad Groningenintern2011
Recessiemonitor Groningen januari 2011intern2011
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010intern2011
The process of the homelessnessintern2010
Innovatieprogramma Mooi Nederlandintern2010
Woonwensenonderzoek 2010intern2010
Vlugschrift bevolking 2007intern2010
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2008-2023intern2010
Kunstenaar in Groningenintern2010
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2010intern2010
3D Visualization of Zoning Plansintern2010
Duurzame ontwikkelingintern2010
Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assenintern2010
Structuurvisie Kantoren 2010-2020intern2010
Lokale Duurzaamheidsmeter 2009intern2010
Breeding grounds for innovation and their spill-over effectsintern2010
De meest gastvrije stad van nederlandintern2010
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2010intern2010
Jeugdpeiling 2010intern2010
Dak- en thuislozenmonitor Groningen 2003-2009intern2010
Gratis met de busintern2010
Hulpverlening aan kinderen die leven in armoedeintern2010
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2010intern2010
Musicscape Groningen – Live!intern2010
Nieuwbouw, verhuizingen en segregatieintern2010
Foodtopia (English version)intern2010
Foodtopiaintern2010
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2011intern2010
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2010-2025intern2010
Vlugschrift bevolking 2009intern2010
Thermometer binnenstad Groningen (2009)intern2010
Toeristisch Imago Onderzoekextern2010
Groningen economisch bekeken 2009intern2010
Citymarketing als motor voor acquisitieintern2010
Vlugschrift Verkiezing Tweede Kamer 2010intern2010
Koopstromenonderzoek Groningen 2010intern2010
Koopstromenonderzoek Groningen 2010 (tabellen)intern2010
urban audit Europaextern2010
Internet als communicatiekanaalintern2010
De G31-tabellen 2010intern2010
Atlas voor gemeenten 2010extern2010
Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmonitor 2009intern2010
Effectief jongerenwerk 2010intern2010
Jongerenwerk 2010intern2010
Toeristisch bezoek aan steden 2009intern2010
Challenges and Opportunities in the Region of Groningenintern2010
Onderzoek Groningen – Assen naar woonplezier inwonersextern2010
Glazen Huis (2010) spin-off € 7,3 miljintern2010
Vlugschrift Gemeenteraadsverkiezingen 2010intern2010
Flash Eurobarometerintern2010
Europaparkintern2010
Bedrijventerreinenmonitor 2010intern2010
Stratenaanpak Oude Wijkenintern2010
Groeidocument Krimp (samenvatting)intern2010
Groeidocument krimpintern2010
Een jaar De wijk als werkplaatsintern2010
Dak- en thuislozenmonitor Assen 2006-2008intern2010
Eén jaar de wijk als werkplaatsintern2010
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2010intern2010
Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningenintern2010
Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten 2010intern2010
Het fietsbeleid van de Europese toppers: langdurig en integraalintern2010
Een impuls voor de binnenstad van Groningenintern2010
Personeelsontwikkelingintern2010
Meedoen is meetellenintern2010
Stadsrapport Groningenintern2010
Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt januari 2010intern2010
Jongeren in Groningen 2009 — TABELLENBOEKintern2009
Jongeren in Groningen 2009intern2009
Function follows form!intern2009
Parkeeronderzoek Groningen 2009intern2009
Cross-Border Tourismintern2009
Uit de autointern2009
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2009intern2009
Recessiemonitor Groningen november 2009intern2009
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2009intern2009
Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2008intern2009
Onderzoek Studentenhuisvesting 2009intern2009
Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimteintern2009
Armoedemonitor gemeente Groningen 2009intern2009
Regionale bevolkingskrimp en de stad Groningenintern2009
Veelgestelde vragenintern2009
Waterbedeffecten van het wijkenbeleidintern2009
Erfpacht in Groningenintern2009
ex ante onderzoek G-krachtintern2009
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2008intern2009
Ongebruikte rechtenintern2009
Pilot uitwisseling gegevens Gemeenten en KvK’sintern2009
Benchmark digitale dienstverlening 2009intern2009
Minderhedenmonitor 2008intern2009
Thermometer binnenstad Groningen (2008)intern2009
Levendige stratenintern2009
Nationale Parkeertest 2009intern2009
Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt medio 2009intern2009
Woningbouwplanning en -productieintern2009
Wijkeconomie: de kleine ondernemer aan het woordintern2009
Bedrijventerreinenmonitor 2009intern2009
Migratiegedrag en motieven van Groninger afgestudeerdenintern2009
Woningmarktonderzoek 2008intern2009
Zonnetreinintern2009
Evaluatie accommodatienota gemeente Groningenintern2009
G-kracht * beleidskaderintern2009
Het Akkoord van Groningen 2.0intern2009
Groningen economisch bekeken 2008intern2009
Bekend met de Euroborg in 2009?intern2009
Kennis van wonenintern2009
MEE-onderzoekextern2009
Activering biobrandstofmarktintern2009
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2009intern2009
Atlas voor gemeenten 2009extern2009
Onderzoek naar ondernemerschaponderwijsintern2009
Leefbaarheid en Veiligheid 2008intern2009
Gemeente van het jaar 2009intern2009
Groninger Forum. Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde) 2009intern2009
Detailhandelsmonitor 2008 gemeente Groningenintern2009
Vitale Buurtenintern2009
Organisatie in de buurtintern2009
Duurzaam in de buurtintern2009
Groene Pepers 2009intern2009
binnenstad.nuintern2009
Inventarisatie raamprostitutiemarkt gemeente Groningenintern2009
Monitor Reiniging 2008intern2009
Innoveren verveelt nietintern2009
Gemeente op Maat 2006intern2009
Network governance in action: the case of Groningenintern2009
Parkeerenquete, P+R en Parkeergarages Groningenintern2009
Project – Nulmeting – Ondernemerstrefpunt Groningenintern2009
Aanpassing ontwerp Groningen Europaparkintern2009
Leefbaarometerextern2009
Raamwerk RegioRailintern2009
RegioTram voorkeurstrace Lijn 1intern2009
Onderzoek Lokale lastenintern2009
Creative Entrepreneurs in Groningenintern2009
Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningenintern2009
Trots, trend en traditie in het Noordenintern2009
Waar vindt braindrain/braingain plaatsintern2009
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2007intern2009
Communicatie-strategie Noord-Nederland voor aantrekken Chinese ondernemingenextern2009
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt ultimo 2008intern2009
Wijken voor wijkwebsitesintern2009
Quick scan WMO 2008intern2009
Strong Life Innovationextern2008
Economische effecten RegioTramintern2008
Duurzaamheid onder Stadjersintern2008
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008-2009intern2008
Vrijwilligersonderzoek 2008intern2008
Sporen naar de toekomstintern2008
Thermometer binnenstad Groningen (2007)intern2008
Duurzaamheidsbesef Stadjers 2010extern2008
Telgegevens Verkeer en Vervoerextern2008
Bomen over kappenintern2008
Economie in het Noordenextern2008
De druk ontregeldintern2008
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2008intern2008
Toerisme in cijfers 2008intern2008
Aandacht voor bewonersparticipatieintern2008
Ruimteconferentie 28-10-2008intern2008
Het onderbouwen van nut en noodzaak van bedrijventerreinenintern2008
Ruimte voor sport in Groningenintern2008
Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder! 2009-2012intern2008
Jeugdpeiling 2008extern2008
Statistieken gedeeld autogebruikintern2008
Make Useintern2008
Bekend met de Euroborg (2008)intern2008
Woningmarktonderzoek Groningen 2008intern2008
Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2006intern2008
Dak- en Thuislozenmonitor Assen 2006intern2008
Stationsgebied Groningen in 2020 echt onderdeel van de binnenstad?intern2008
Parkeerbeleid op middellange termijnintern2008
Travel Demand Management: a comparative analysis between the cities of Groningen and Liege (Belgium)intern2008
de raad aan de voorkantintern2008
ruimtelijke aspecten van Creatieve Bedrijvigheid in de gemeente Groningenintern2008
De toekomst van Bloemkoolwijkenintern2008
Terug van buitenspelintern2008
MASTER THESIS, Policies against urban sprawl in the changing Dutch planning contextintern2008
STIP-onderzoek: organisatiediversiteit in stedenextern2008
Factsheet bedrijfsruimtemarkt Groningen, Assen en Emmenintern2008
Factsheet kantorenmarkt medio 2008intern2008
Ondernemers over de RegioTramintern2008
Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieusintern2008
Krachtwijken met karakterintern2008
Gemeentelijke criminaliteitscijfersintern2008
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2007intern2008
De G31-tabellen, Gemeentelijke criminaliteitscijfersintern2008
Meten is wetenintern2008
Stedelijke transformatie en grondeigendomintern2008
Zorg in de ketenintern2008
De Kracht van Stad en Midden Groningenintern2008
Recreatiegroen Stedelijke Netwerkenintern2008
Haalbaarheidsonderzoek Watertaxi Groningenintern2008
Groningen = creatieve stadintern2008
Ecologische dakenintern2008
Met vertrouwen van start in het Groningse Nieuw Lokaal Akkoordintern2008
Gegenüberstellung von Strukturdaten der Städte Oldenburg und Groningenintern2008
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2008intern2008
Op eigen krachtintern2008
Atlas voor gemeenten 2008extern2008
Waarstaatjegemeente.nl vernieuwde websiteextern2008
Een goede buurintern2008
Voortgangsrapportage woonwagenzakenintern2008
Eindrapportage woningbouw 2007intern2008
Ondernemers, de kracht van de wijkintern2008
Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoerintern2008
Trends in BOPZ-dwangopnames 1995-2007intern2008
Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2007intern2008
Politie als schakel in de OGGzintern2008
Groeien en bloeienintern2008
Klanttevredenheidsonderzoek Kardinge, Meting 2008intern2008
Luchtkwaliteitsonderzoek Groningen 2007intern2008
Over de Golvenintern2008
Monitor duurzaamheidextern2008
Arbeidsmarktstrategieen van gemeentenextern2008
Licht op Openbare ruimte gemeente Groningenintern2008
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2007intern2008
OV-Klantenbarometer 2004 t/m 2007intern2008
CBS in uw buurtextern2008
Nationaal kantorenmarktonderzoek 2007intern2008
Detailhandelsmonitor 2007 gemeente Groningenintern2008
Leefbaarheid on line?intern2008
Klanttevredenheidsonderzoek Zwembaden 2007intern2008
Kanskaart van Nederlandintern2008
Benchmark Afvalinzameling (2006)intern2008
Lokale Duurzaamheidsmeter 2006extern2008
Facilitaire kengetallen gemeenten 2007extern2008
Smart Cities rankingextern2008
Functioneren van wijkteams in het Nieuw lokaal Akkoord Groningenintern2008
Tien jaar Thermometer Binnenstad Groningen (2007)intern2008
Stedelijke Netwerkenintern2008
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007intern2008
Groningen goed op wegintern2008
Ranglijst beste gemeentelijke websitesextern2008
Minderhedenmonitor 2006intern2008
Evaluatie Supportersproject FC Groningen 2007intern2008
Evaluatie Intense stadintern2007
Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten 2007intern2007
Benchmark Bouw- en Woningtoezichtextern2007
Sportbenchmarkextern2007
Systeemschets Eemsdelta 2030intern2007
Nationale mobiliteitsmonitor 2007intern2007
Nationale bereikbaarheidskaartextern2007
Naar flexibele tijden tussen 7 en 7intern2007
Stage opdracht NHTVextern2007
Stal je fiets op z’n Groningsintern2007
Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvormingintern2007
Risicoscore coronaire hartziekte Groningen 2000-2006intern2007
Building Business Reputatie Monitorintern2007
Dossier aandachtswijkenintern2007
Maten voor gemeenten 2007intern2007
Regionale kennisnetwerken en innovatieintern2007
Nationale Parkeertest 2006extern2007
Verkenning Zuidelijke Ringweg 2e fase (2007)intern2007
Verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen 2e fase (2007)intern2007
Studentenhuisvesting 2007intern2007
Onderscheidende Wijkenintern2007
JGZ nieuwe stijl (2006-2007)intern2007
Dossier Corpovenistaextern2007
Rekenkamercommissie: jaarverslag 2006 en jaarplan 2007intern2007
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2007intern2007
Arbeidsmarkt Groningenextern2007
Stedelijke distributieextern2007
Provinciaal Omgevingsplan 2009intern2007
Mobiliteit in Noord-Nederlandintern2007
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2006intern2007
Hoe werken wij?intern2007
Professionals in het veldintern2007
Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinenintern2007
Resultaten interviews met ondernemersextern2007
De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding (2007)intern2007
Meer woningen voor ouderen in zicht?intern2007
Duurzaamstestad.groningen.nlintern2007
Clusters en economische groeiintern2007
Pilot Wijkwebsite Hoogkerkintern2007
Wijkwebsites in de stad Groningenintern2007
In gesprek naar een krachtwijkintern2007
Visie op provinciale dynamiek 2007intern2007
Groningen economisch bekeken 2006intern2007
Verkleuren en verschietenintern2007
Parkeergarage Groninger Forumintern2007
A traffic plan to make residential areas car-limited (VCP)intern2007
Stadsmonitor gemeente Groningen 2007intern2007
Leefbaarheid en Veiligheid 2006intern2007
Onderzoek DSW Stadsparkintern2007
Verantwoording Meerstad 2006intern2007
Demografische trends en de ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefteintern2007
Een slag in de lucht?intern2007
Het Akkoord van Groningenintern2007
European Urban Auditextern2007
Herhuisvesting Groningen 2006intern2007
Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2006intern2007
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2005intern2007
Terrein in bedrijfintern2007
Benchmark Uitvoering Wet WOZextern2007
Benchmark Publiekszakenextern2007
Belastingoverzicht grote gemeenten 2006intern2007
Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2007intern2007
Benchmark Facilitaire Kosten en trendsextern2007
Benchmark Reinigingintern2007
Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijsintern2007
Benchmark ICT gemeentenintern2007
Voortgangsrapportage 2007 Regio Groningen-Assen 2030intern2007
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2006intern2007
The effect and modification of the Traffic Circulation Plan (VCP)intern2007
Kantorenmarktonderzoek Groningen 2006intern2007
Ontwikkeling door vertrouwen en verbindenintern2007
Dienstverleningsmonitor gemeente Groningen 2006intern2007
Beprijzing van het wegverkeerintern2007
Culturele economie in Enschedeintern2007
Wijkkrantenintern2007
bijlagen bij “Jeugdpeiling 2006”intern2007
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2007intern2007
Monitor Verkeer en Vervoer 1986-2005extern2007
Jeugdpeiling 2006intern2007
Beleidsmonitor Sociale Pijler IIextern2007
Peiling waardering wijkwebsite Hoogkerkintern2007
Monitor Huiselijk Geweldintern2007
Zorggebruik, ervaren kwaliteit van zorgverlening, wachttijden in Groningen in 2006intern2006
Lawaaihinder Geurhinder Lichthinder (2006)intern2006
Weten waar we staanintern2006
Psychische gezondheid en zorggebruik Groningen 2006intern2006
Rapportage ouderen 2006intern2006
Tevredenheid Wvg-clienten (2006)intern2006
onderzoek kabelbaan Groningenintern2006
Overheid.nl Monitorextern2006
Nulmeting GSB III 2005-2009intern2006
Nota Parkeernormen 2006intern2006
Regionale Bevolkings en Allochtonen Prognoseextern2006
Regionale Huishoudens Prognoseextern2006
De fiets in de regio Groningen – Assenintern2006
Haalbaarheidsstudie Wireless Groningenextern2006
JGZ nieuwe stijl (2005-2006)intern2006
Fietsbalansverkennerextern2006
Publiek Overzicht Resultaten (POR) Wswextern2006
Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2006intern2006
www.watdoetjegemeente.nlextern2006
Meetlat 50.000+extern2006
Gezondheidsprofiel Groningen 2006intern2006
Leegstand van en boven winkelsintern2006
Inventarisatie armoedebeleid G27intern2006
Burgerparticipatie in gemeentelandintern2006
Ongezonde lucht in kinderdagverblijvenintern2006
Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeentenintern2006
Functie veranderingen in de binnenstad-zuid van Groningenintern2006
Uitgaan van veiligheidintern2006
Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg Groningen (2006)intern2006
Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen 2030intern2006
Detailhandelsmonitor 2005 gemeente Groningenintern2006
Eindrapport evaluatie onderzoek Nijestee 2004-2005intern2006
Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemersintern2006
Benchmark Digitale Dienstverlening Lokale Overheidintern2006
Groninger binnenstad een grote fietsenstalling ?extern2006
Ongezonde lucht in schoollokalenintern2006
Groningen economisch bekeken 2005intern2006
Retail Handboek 2010extern2006
Quickscan WMO 2006intern2006
Stadsmonitor gemeente Groningen 2006intern2006
Stad op scherpintern2006
Vlugschrift Bevolking 2006intern2006
ContinuVakantieOnderzoek 2005extern2006
Ruimte voor de grootste winkelsextern2006
Vlugschrift verkiezingen raad 2006intern2006
Atlas voor gemeenten 2006extern2006
Thermometer Binnenstad Groningen (2005)intern2006
De arbeidsmarkt in Nederland 2005intern2006
Profiteren van zorg en vergrijzing in Noord-Nederlandintern2006
Tussen Wadden & Wierden…intern2006
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2005intern2006
Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2005intern2006
Jaarboek Grote Stedenbeleid 2004intern2006
Goederenvervoer in de netwerkanalyse Regio Groningen-Assenintern2006
Onderzoek bouwproject CiBoGaintern2006
Evaluatie Supportersproject Groningenextern2006
Sociaal-Economische Monitor Regio Groningen Assen 2006intern2006
Onderzoek veilingterrein Peizerwegintern2006
Detailhandelsmonitor 2006 gemeente Groningenintern2006
Langdurig en integraalintern2006
Anders nog iets?intern2006
Pieken in het Noordenintern2006
Nieuw openbaar vervoer (De Tram)intern2006
Resultaten van re-integratie inspanningenintern2006
Zorgen voor Morgen 2007intern2006
Inventarisatie welzijnsfuncties op stadsdeel- en wijkniveauextern2006
Benchmark gemeentelijke Belastingenintern2006
Parkeren binnenstad Groningenintern2005
Intra-Party Democracy in Groningen Early in the 1970sintern2005
Klant en Kwaliteit (deel 4) : Entree SOZAWEintern2005
Vergelijken is verbeteren bij de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicaptenintern2005
Zorg en arbeid op maatintern2005
Toerisme in cijfers 2005intern2005
Tevredenheid Wvg-clienten (2005)intern2005
Accommodatienota Welzijn Gemeente Groningenintern2005
Noord-Oost, buurt bestintern2005
Hulpvragen van straatprostituees in Groningenintern2005
Benchmark kwaliteit en omvang staf en ondersteuning gemeentenextern2005
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2005intern2005
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2005intern2005
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2004intern2005
Benchmarking Rioleringszorgintern2005
Reizen in tijdintern2005
Hoe werk jij?intern2005
Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2004intern2005
Emancipatie in estafetteintern2005
Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2004intern2005
Digitale dienstverlening gemeenten nog weinig volwassenintern2005
Gezamenlijke arbeidintern2005
Werkt Groningen@Work?intern2005
Beleid Groninger ICT Sectorintern2005
Windenergie op Stainkoelnextern2005
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2005intern2005
Groningen Economisch bekeken 2004intern2005
Verwachte milieueffecten baanverlenging Eeldeintern2005
Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde)intern2005
Leefbaarheid en Veiligheid 2004intern2005
Raadsonderzoek welzijnswerkintern2005
Slot- en nacalculaties Rekenkamer (2005)intern2005
Omnibusonderzoek gemeente Groningen 2005intern2005
Te veel problemen onder een dakintern2005
Spoorwijkenintern2005
Gezamenlijke zorg voor kwetsbare burgers (2005)intern2005
Detailhandelsmonitor 2004 gemeente Groningenintern2005
Aardwarmte Meerstadintern2005
Vlugschrift Inkomens 2004intern2005
Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economieintern2005
Luchtkwaliteit gemeente Groningen in 2004intern2005
Klant en Kwaliteit (deel 3) : de WIKintern2005
Theater Analyse Systeemextern2005
Benchmark afvalscheidingextern2005
Gehoor gehoordintern2004
Zorgen voor morgenintern2004
Kerncijfers gemeente Groningenextern2004
Sport in beeldextern2004
Een kwestie van tijdintern2004
Uit de bijstandintern2004
Uit de valintern2004
Historic Conservation in the Netherlandsintern2004
Monitor Welbevinden Milieudienst 2001-2004intern2004
Onderzoek aanbesteden reintegratietrajectenintern2004
Jongeren in Groningen in 2004intern2004
Onderzoek Sociaal Structuurplanintern2004
Operatie geslaagd, vervolgingreep noodzakelijk.intern2004
Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarktintern2004
Klant en Kwaliteit (deel 2) : Schuldhulpverleningintern2004
Buurtzorgenintern2004
VROM-Pilot Studentenhuisvestingintern2004
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2003intern2004
Jeugdpeiling 2002intern2004
Met recht bediendintern2004
Mee doen in je vrije tijdintern2004
Detailhandelsmonitor 2003, gemeente Groningenintern2004
De Lerende Ladderintern2004
Klant en Kwaliteit (deel 1) : Trajectenintern2003
Zorg in de groeiintern2003
Complex Terreinintern2003
Researchers op ondernemerspadintern2003
Leefbaarheid en Veiligheid 2002intern2003
Meer of minder hedenintern2003
Raadsonderzoek adviescommissiesintern2003
Omnibusonderzoek 2002intern2003
Studentenhuisvesting nu en straksintern2003
Benchmark Gemeentelijke Parkeerorganisatiesextern2003
Detailhandelsmonitor 2002, gemeente Groningenextern2002
Detailhandel en leisure in de stad Groningenintern2002
Tevredenheidsonderzoek geintegreerd bedrijvenloketintern2002
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2002intern2002
Onderzoeksvoorstel gemeentelijke subsidiesintern2002
De effecten van het afschaffen van het bordeelverbod op SOA/AIDS hulpverlening van de GGD Groningenintern2002
Gezondheidsenquete 2002intern2002
Zijwegenintern2001
Omnibusonderzoek 1994intern2001
Omnibusonderzoek 1993intern2001
CBS Bedrijfstelling 1963intern1963