Bomen over kappen: evaluatie kapbeleid 2006

22 april 2010

De gemeente Groningen hecht grote waarde aan de bomen in de stad. In 2004 is een nieuw kapbeleid door de gemeenteraad van Groningen vastgesteld. In de bijbehorende nota wordt dit beleid, de voorwaarden waaronder wel of niet een kapvergunning verstrekt kan worden, nader uiteengezet. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige kapverordening zijn volgens de opstellers:

• Voor bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20 cm behoeft geen kapvergunning te worden aangevraagd. Deze wijziging geldt uitdrukkelijk niet voor monumentale bomen.
• De automatische schorsing ten gevolge van het indienen van een bezwaarschrift komt te vervallen.

Bij het vaststellen van dit nieuwe kapbeleid is ook afgesproken dat dit zou worden geëvalueerd. Met betrekking tot de interne werkwijze heeft het college in januari 2007 opdracht gegeven aan een extern bureau, ’de Bomenstichting’, het beleid te evalueren. Daarnaast bestond de behoefte de ervaringen te evalueren van burgers(en andere belanghebbenden) van de stad Groningen die te maken hebben met het kapbeleid. Daartoe heeft de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen Bureau Onderzoek en Statistiek verzocht dit in kaart te brengen.
De centrale vraagstelling van dit luidt onderzoek als volgt:
Hoe ervaren en waarderen burgers en andere belanghebbenden de beleidswijzigingen en de verschillende aspecten van de dienstverlening ten aanzien van het kapbeleid van de gemeente Groningen?

bekijk document