Buurtzorgen : Corpus den Hoorn Noord

23 april 2010

De rapportage “ Buurtzorgen” gaat in op de bevindingen van een onderzoek onder bewoners van een klein gedeelte van wijk 6, Corpus den Hoorn Noord in Groningen.  
Het onderzochte deel van Corpus den Hoorn Noord is een naoorlogse buurt met relatief veel werkloosheid, bewoners met lagere inkomens en allochtonen. In deze buurt is sprake van toenemende mate van overlast door jongeren. De basisschool heeft al een aantal jaren met veel ‘multiproblem’ gezinnen te maken. Tegelijkertijd neemt de betrokkenheid van ouders bij de school af.
Daarnaast maken maar weinig jonge kinderen gebruik van voorschoolse voorzieningen. Ook wordt het speeltuingebouw niet optimaal benut en komt maar een deel van de kinderen bij voorzieningen als “het kinderwerk”. Zorgkinderen komen hierdoor te weinig in zicht.  

De participanten van de Vensterschool Hoornse Wijken vinden bovenstaande ontwikkelingen zorgwekkend. Om zicht te krijgen op de problemen die spelen in de wijk, het aanbod voor ouders en kinderen, het gebruik van dit aanbod, succesvolle activiteiten en redenen voor niet-gebruik, is Bureau Onderzoek gevraagd om een onderzoek.

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal onderdelen, te weten: een Datawarehouse analyse om achtergrondkenmerken van bewoners te inventariseren, een expertmeeting met medewerkers van instellingen die werkzaam zijn in de wijk, en interviews door ouders onder ouders uit de wijk.

bekijk document