Dak- en Thuislozenmonitor 2003

23 april 2010

De rapportage “Over leven zonder huis” gaat in op bevindingen van een onderzoek onder dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen. Om behoeften op het gebied van preventie en nazorg in kaart te brengen heeft de dienst OCSW van de gemeente Groningen, Bureau Onderzoek verzocht om een onderzoek. Tevens is gevraagd om de omvang en kenmerken van de populatie dak- en thuislozen vast te stellen.  

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal onderdelen, te weten: een literatuuronderzoek, interviews met dak-en thuislozen die gebruik maken van de nachtopvang, 24-uursopvang, de crisisopvang en de buitenslapers, (groeps)interviews met sleutelfiguren uit de maatschappelijke opvang, hulpverleningsinstellingen en overige relevante instanties. Tenslotte is er een monitor ontwikkeld om de kenmerken en omvang van de Groningse dak- en thuislozen te onderzoeken. Registratiegegevens van de maatschappelijke opvangvoorzieningen en huisuitzettingen van de corporaties zijn geanalyseerd.

Monitor
In de monitor zijn gegevens van alle maatschappelijke opvangvoorzieningen in de stad en provincie Groningen gekoppeld aan gegevens van de gemeente Groningen en aan gegevens van de woningcorporaties in de stad en provincie Groningen. Groningen is de eerste centrumgemeente in Nederland die een dergelijke monitor tot zijn beschikking heeft. Het bijzondere van de ontwikkelde monitor is de tijdsdimensie. De omvang van de populatie dak- en thuislozen is afhankelijk van de tijdeenheid waarbinnen wij de dak-en thuislozen tellen. De kleinste tijdeenheid is een dag, de grootste een jaar. Dit betekent dat per dag, week, maand, kwartaal en jaar gekeken kan worden hoeveel dak- en thuislozen gebruik maken van één of meerdere voorzieningen.

bekijk document