Dak- en thuislozenmonitor 2006: Plek om te slapen

23 april 2010

Groningen heeft in haar stadsvisie het programma ‘Uit de Goot’ als een van haar topprioriteiten benoemd. Het idee hierachter is dat het onaanvaardbaar is wanneer mensen op straat wonen. Uit de Goot is met name bedoeld om door middel van een ketenaanpak te bewerkstelligen dat zo veel mogelijk mensen een dak boven hun hoofd krijgen en dat ze de begeleiding ontvangen die ze nodig hebben. De ketenbenadering in de opvang ziet er als volgt uit: preventie – snelle interventie – maatschappelijke opvang – uitstroom – nazorg. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om samen met de hulpverlening te werken aan voorkomen van dakloosheid en aan herstel en uitstroom van de dak- en thuislozen ( De cirkel doorbroken, OCSW 2002).De gemeente Groningen volgt de daklozenpopulatie al jaren om de ontwikkelingen in kaart te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal dak- en thuislozen, maar ook om het gebruik van de opvangvoorzieningen en de contacten met zorginstellingen. De in- en uitstroom in het daklozencircuit wordt bepaald, evenals de tussentijdse mutaties. Dit alles om te leren welke processen een rol spelen bij het ontstaan van dakloosheid, maar ook om er achter te komen welke factoren een bijdrage leven aan reïntegratie.De monitor is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen, in opdracht van de dienst OCSW, eveneens van de gemeente Groningen.De monitor richt zich enerzijds op preventie en nazorg bij dak- en thuisloosheid. Anderzijds op omvang en kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en de provincie Groningen. De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te signaleren.
Naast de dak- en thuislozen zien we ook een groep potentiële daklozen: degenen voor wie een dreiging bestaat om hun huisvesting te verliezen en op straat te belanden. Ook kan het gaan om marginaal gehuisveste mensen waarbij een bezoek aan de dagopvang een vast onderdeel kan zijn van de dagbesteding.
Vanuit het oogpunt van preventie is het van belang veel aandacht te besteden aan vroegsignalering. We zien dat één op de vijf dak- en thuislozen die gebruik maken van de opvangvoorzieningen, uit huis zijn gezet in de stad en provincie Groningen. Het daadwerkelijke aantal dak- en thuislozen dat vanwege huisuitzetting in de opvang terechtkomt, zal hoger liggen, omdat we alleen over de huisuitzettingen van de provincie Groningen beschikken.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling:
1. De reguliere doelstelling: in kaart brengen van de populatie dak- en thuislozen in stad en provincie Groningen.
2. Extra verdieping: zicht krijgen (voor zover mogelijk) op de groep marginaal gehuisvesten.

bekijk document