Duurzaam in de buurt

22 april 2010

In het najaar van 2008 heeft de gemeente Groningen zijn burgers voor de zevende keer geënquêteerd over leefbaarheid en veiligheid. De enquête wordt iedere twee jaar gehouden in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang. De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of –aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau. Net als in de voorgaande peiljaren hebben inwoners van de gemeente op grote schaal vragen beantwoord over hun beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving; ruim 6.000 inwoners van de gemeente Groningen hebben de vragen beantwoord. Over de resultaten is het rapport ‘Balans van Stad en wijken’ uitgebracht. Deze rapportage behandelt de resultaten van een aantal extra vragen die aan de enquête zijn toegevoegd. De extra vragen gaan over het zuinig omgaan met hulpbronnen. De gemeente wil in 2025 de meest duurzame stad van Nederland zijn. Het streven is bovendien in dat jaar energieneutraal te zijn. Daarvoor is een breed programma opgesteld, met als doel forse energiebesparing en een omslag naar het gebruik van duurzame energie. Belangrijke aandachtspunten zijn energiebesparing in de bestaande woningbouw, bij scholen en bedrijven, en participatie en gedragsverandering van burgers.

bekijk document