Emancipatie in estafette : de positie van vrouwen uit etnische minderheden

22 april 2010

De integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving staat volop in de belangstelling. De positie van vrouwen uit de minderheden komt daarbij regelmatig ter sprake, zij het veelal beperkt tot die van moslimvrouwen. Bij vrouwen afkomstig uit minderheidsgroeperingen is vaak sprake van een dubbele hindernis die genomen dient te worden om volledig te kunnen functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Natuurlijk moeten allochtone vrouwen dezelfde barrières overwinnen als alle immigranten uit een ander taal- en cultuurgebied. Daarnaast worden deze vrouwen nog al eens geconfronteerd met het feit dat de rol die ze van oudsher binnen het gezin en de samenleving vervulden anders is (en vooral anders gewaardeerd wordt) dan die ze in de Nederlands geacht worden te vervullen. Ook is er binnen de etnische groepen vaak sprake van verschillen tussen vrouwen onderling, zoals bijvoorbeeld tussen de eerste en tweede generatie.

Onder de noemer ‘Emancipatie in estafette’ publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2004 een studie die de positie van vrouwen uit etnische minderheden op een aantal maatschappelijke terreinen moest vaststellen. Onderwijs en participatie op de arbeidsmarkt zijn daarbij belangrijke onderdelen. Enerzijds baseerde het SCP zich daarbij op statistisch materiaal (o.a. verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek), anderzijds werd gebruik gemaakt van vragenlijsten, rechtstreeks voorgelegd aan vrouwen uit de minderheidsgroepen. De dienst OCSW van de gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek gevraagd de lokale situatie in kaart te brengen.

bekijk document