Leefbaarheid en Veiligheid 2006; Stad en wijken in beweging

23 april 2010

In september 2006 heeft de gemeente Groningen voor de zesde keer de enquête Leefbaarheid en Veiligheid aan zijn burgers voorgelegd. Evenals in de voorgaande peiljaren (1996, 1998, 2000,  2002 en 2004) hebben inwoners van de gemeente op grote schaal vragen beantwoord over hun beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Dit rapport doet op basis daarvan verslag van de ontwikkelingen in de stad van de leefbaarheid en veiligheid. Hierbij wordt ook ingezoomd op ontwikkelingen in de wijken en in een aantal buurten.
Deze leefbaarheids- en veiligheidsenquête wordt tweejaarlijks gehouden in het kader van het in 1995 gestarte Grote Stedenbeleid (GSB) en de daarbij aansluitende programma’s. Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang. De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Opzet van de monitor
De rapportage presenteert de resultaten van de enquête op zowel stads-, wijk-, als buurtniveau. Het wijkniveau volgt de indeling vanuit het Grote Stedenbeleid. In het kader van het Grote Stedenbeleid onderscheidt de gemeente veertien wijken. Binnen een aantal van deze wijken wordt nog extra gekeken naar aandachtsbuurten. Het betreft hier vooral buurten die worden gekenmerkt door een groot aandeel corporatiewoningen. Ook kan er daar in meer of mindere mate sprake zijn van een achterstandssituatie op sociaal-economisch gebied (en de kwaliteit van de woonomgeving).

bekijk document