Meer of Minder Heden : verschillen, trends in verhouding tussen alloch- en autochtone klanten SOZAWE

23 april 2010

De raadscommissie Werk en Inkomen heeft aan het begin van dit jaar verzocht om op korte termijn meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen gericht op allochtonen in de bijstand. Een dergelijk onderzoek vereist een nauwgezette analyse van de maatregelen en de invloed ervan op de gewenste effecten. Op korte termijn is de uitvoering van zo’n complex onderzoek niet te realiseren.  

Om toch binnen afzienbare tijd informatie te verzamelen over allochtone groepen met een bijstandsuitkering heeft de afdeling Beleid van de dienst Sozawe Bureau Onderzoek gevraagd een ander onderzoek uit te voeren. Een onderzoek is uitgevoerd naar de structurele verschillen tussen, en trends in, de verhouding tussen autochtone en allochtone klanten binnen de dienst Sozawe. In dit rapport wordt hier verslag van gedaan.  

De resultaten van het onderzoek geven houvast ten aanzien van de vraag in welke richting toekomstige maatregelen gezocht moeten worden. Tevens kunnen de bevindingen dienen als input voor het gewenste effectiviteitsonderzoek.

bekijk document