Onderhoud openbare ruimte voldoet aan norm

13 april 2021

In juni en oktober van 2020 vulden ruim 1300 leden van het Burgerschouwpanel tweemaal een online enquête in, waarbij zij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte beoordeelden.

Vanuit het Burgerschouwpanel werd een score van 94% op de BORG-norm behaald. In 2019 was dit nog 90%. Hiermee wordt voldaan aan de door de gemeente vastgestelde BORG-doelstelling (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) van 90% voor de stad als geheel.

 

Resultaten

Met uitzondering van het gebiedsdeel Centrum is de gemeente tevreden over de resultaten. Het ambitieniveau voor het Centrum is hoger (niveau A/goed) dan in andere gebiedsdelen. Uit de resultaten van het Burgerschouwpanel blijkt dat de beoogde kwaliteitsdoelstelling van 90% hier niet gehaald wordt. Volgens het Burgerschouwpanel is het peil gedaald (van 45% naar 41%).

Een belangrijke kanttekening bij de resultaten is dat in 2020 als gevolg van bezuinigingen het BORG niveau voor het onderdeel verharding, met uitzondering van het Centrum, is verlaagd van ‘voldoende’ naar ‘matig’. Dit leidt nu tot een hogere score. De verwachting is het effect van de bezuiniging de komende jaren zichtbaar zal worden.

Als we deze onderdelen zouden beoordelen op het oude niveau ‘voldoende’ dan wordt er op gemeenteniveau niet meer aan de kwaliteitsambitie van 90% voldaan. Het Burgerschouwpanel scoort dan op gemeenteniveau nog 79 procent.

Burgerschouw, wat is dat precies?

Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gemeten. Dit gebeurt middels de burgerschouw. Daarbij worden de diverse elementen van de openbare ruimte van de stad beoordeeld. Denk hierbij aan verhardingen, wegmarkeringen, bermen en bomen, afval en speeltoestellen. Tot 2018 was dit een fysieke beoordeling door een aantal burgers van hun eigen wijk.

Vanuit Stadsbeheer wilde men de methodiek moderniseren. Daarvoor heeft ze Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen gevraagd de burgerschouw uit te voeren met medewerking van het Inwonerspanel. Dit met als doel te komen tot een betere schouw. Inmiddels is er een speciaal Burgerschouwpanel, welk tweemaal per jaar, de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld aan de hand van voorbeeldfoto’s. Hierbij werkt Stadsbeheer met een landelijke richtlijn over hoe schoon en ‘heel’ de leefomgeving moet zijn. De foto’s zijn op deze richtlijn gebaseerd. Hieronder ziet u een voorbeeld van enquêtevraag.

Omdat de panelleden geen professionele schouwers zijn, laat Stadsbeheer daarnaast een schouw uitvoeren door een onafhankelijk extern bedrijf. Beide onderzoeken worden door Stadsbeheer gecombineerd tot één rapportage, de BORG-rapportage.

Word lid van het Burgerschouwpanel

Het Burgerschouwpanel is een belangrijk instrument bij het betrekken van bewoners bij de beoordeling van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de gemeente. Twee keer per jaar worden de leden van het Burgerschouwpanel uitgenodigd de openbare ruimte in hun omgeving te beoordelen. Wilt u hier ook deel van uit maken? Word dan lid van het burgerschouwpanel.