Aanpassing ontwerp Groningen Europapark

2 maart 2009

Het huidig ontwerp van het te realiseren station Groningen Europapark is gebaseerd op drie sporen. In het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn zijn middelen gereserveerd om het aantal perronsporen op station Europapark uit te breiden van drie naar vier sporen.

Doel van het voorliggende rapport is om input te geven aan de besluitvorming voor aanpassing van het huidig ontwerp van Groningen Europapark met het oog op een viersporige situatie in de toekomst.

Gevraagd is om:
* Twee viersporige alternatieven die gebaseerd zijn op het huidige ontwerp in meer detail uit te werken in een 1:1000 schets.
* Een zogenaamd green field alternatief kwalitatief te beschrijven.
* De gevolgen te beschrijven voor het huidige driesporige ontwerp aan de hand van trade-off matrices.
* Een advies te geven met betrekking tot het huidige ontwerp Groningen Europapark waarbij:
– rekening gehouden wordt met de huidige planning van werkzaamheden;
– mogelijkheden van fasering worden beschouwd;
– risico’s (financieel, ruimtelijke ordening, planologisch, spoortechnisch, huidig ontwerp etc.) worden beschouwd.