Activering biobrandstofmarkt

1 juni 2009

De functie van het onderzoek:
De functie van het onderzoek is om te bekijken of de gemeente in staat is de biobrandstoffenmarkt te beinvloeden.

Praktijkdoelstelling:
Het creeren van een hogere realisatiegraad van 15% voor duurzame vulstations binnen de gemeente Groningen in 2009.

Onderzoekdoelstelling:
Het in kaart brengen van de brandstoffenmarkt anno 2009 en de factoren die bepalen wat de verschillende belangen zijn van de stakeholders.

Probleemstelling:
Is de gemeente Groningen in staat om de lokale biobrandstoffenmarkt te beinvloeden?

Deelvragen:
1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen op de energie- en brandstoffenmarkt?
* Wat is de rol van mobiliteit in de hedendaagse problemen met betrekking tot het broeikaseffect en de slechte luchtkwaliteit?
* Welke richtlijnen worden er gesteld aan biobrandstoffen?
* Welke stakeholders zijn er actief en wat zijn hun belangen?
* Hoe worden duurzame brandstoffen in de omringende landen gebruikt?
* Welke brandstoffen zijn de voornaamste keuze voor de eerst komende jaren?
* Wat zijn de specifieke ontwikkelingen op het gebied van biodiesel, bioethanol en biogas/aardgas?

2. Welke tankstations in Groningen bieden mogelijkheden en kan deze de pomphouders beinvloeden?
* Zijn de pomphouders geïnteresseerd in de verkoop van biobrandstoffen?
* Over welke vergunningen beschikken ze, hoeveel liter brandstof mogen ze leveren?
* Is de pomphouder van de pomp ook eigenaar of is hij op een of andere manier via een contract gebonden aan een oliemaatschappij?
* Met welke leverancier doet de pomphouder zaken?

3. Hoe kunnen we ondernemers motiveren en activeren om meer met duurzame brandstoffen te gaan doen?
* Wat zijn de ervaringen van pomphouders met biobrandstoffen?
* Welke problemen voorzien de pomphouders bij de verkoop van duurzame brandstoffen?
* Welke kennis bezit de pomphouder met betrekking tot duurzame brandstoffen?