Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2003

1 april 2004

De rapportage ‘Over leven zonder huis’ gaat in op bevindingen van een onderzoek onder dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen. Om behoeften op het gebied van preventie en nazorg in kaart te brengen heeft de dienst OCSW van de gemeente Groningen, Bureau Onderzoek verzocht om een onderzoek. Tevens is gevraagd om de omvang en kenmerken van de populatie dak- en thuislozen vast te stellen.

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal delen, te weten: een literatuuronderzoek, interviews met dak-en thuislozen die gebruik maken van de nachtopvang, 24-uursopvang, de crisisopvang en de buitenslapers, (groeps)interviews met sleutelfiguren uit de maatschappelijke opvang, hulpverleningsinstellingen en overige relevante instanties. Tenslotte is er een monitor ontwikkeld om de kenmerken en omvang van de Groningse dak- en thuislozen te onderzoeken. Registratiegegevens van de maatschappelijke opvangvoorzieningen en huisuitzettingen van de corporaties zijn geanalyseerd.