Detailhandel en leisure in de stad Groningen

1 december 2002

De tekst van de voorliggende nota is opgesteld in nauw overleg met de Begeleidingsgroep “Detailhandel en Leisure” en de Stuurgroep Binnenstad door het onafhankelijk bureau EIM in opdracht van de gemeente Groningen.
Aan de voorliggende nota heeft een vijftal nota’s ten grondslag gelegen, waarvan twee door het adviesbureau Kolpron/Van Werven, in nauw overleg met diezelfde Begeleidingsgroep en Stuurgroep, zijn opgesteld.

Deze nota’s zijn:
* Kolpron: ‘Effecten Euroborg op voorzieningenniveau en planvorming Gemeente Groningen’ (dec. 2000);
* Kolpron: ‘Advies- en Inventarisatie-rapport Voorzieningenstructuur Gemeente Groningen’ (jan. 2001);
* Groningen City Club: ‘Visie 2000+: Van toonbank naar toekomst’ (nov. 2000)
* BRO: ‘Effecten vestiging mega-super op de verzorgingsstructuur’ (mei 2001)
* Gemeente Groningen: ‘Hart in de stad, Groningen-binnenstadsvisie’ (okt. 2002)