Detailhandelsmonitor 2002, gemeente Groningen

17 december 2002

In opdracht van de gemeente Groningen stelt Goudappel Coffeng BV jaarlijks een detailhandelsmonitor op. Vanaf 1997 wordt de dynamiek in deze gegevens op de voet gevolgd. Door te monitoren is het mogelijk om eventuele veranderingen in het koopgedrag en in marktposities te signaleren. Dit geldt ook voor wijzigingen aan de aanbodzijde, (effecten op) bereikbaarheidsaspecten en de leefbaarheid. In Groningen speelt de informatie uit de detailhandelsmonitor een rol bij de besluitvorming over planontwikkelingen in de binnenstad, Euroborg en visies op wijkniveau.
Daarnaast biedt de detailhandelsmonitor informatie voor het opstellen van planvisies en voor het toetsen van planaanvragen van marktpartijen. Met de detailhandelsmonitor heeft de gemeente Groningen een meetinstrument om te werken aan haar (deel)missie: het bevorderen van een gezond economisch voorzieningenklimaat in de stad.

De detailhandelsmonitor bestaat uit twee deelrapporten. In dit deelrapport wordt ingegaan op de gemeente Groningen en wordt speciale aandacht besteed aan de Groninger binnenstad. In deel 2 komen de gemeenten rondom Groningen aan de orde. In deze samenvatting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die zich uit de monitor laten afleiden, op beknopte wijze gepresenteerd. Deze conclusies, aanbevelingen en onderzoeksresultaten zijn uitvoerig beschreven in het vervolg van deze rapportage. Achtereenvolgens wordt in deze samenvatting ingegaan op het winkelaanbod in Groningen, de marktpositie van Groningen, het bezoekgedrag in de binnenstad, het economisch functioneren van het winkelaanbod en de beleidsaanbevelingen.