Duurzaamstestad.groningen.nl

3 juli 2007

In het collegeprogramma 2006-2010 hebben wij de ambitie uitgesproken om van Groningen de duurzaamste stad van Nederland te maken. Hiervoor is een duurzaamheidvisie opgesteld die de raad in februari 2007 heeft vastgesteld. De uitwerking van deze visie is in twee documenten verwoord: het Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl en de routekaart Groningen Energieneutraal 2025.

Beleidskader Duurzaamstestad.groningen.nl
Onze visie op hoe wij vinden dat de stad zich moet ontwikkelen, staat in de structuurvisie Stad op Scherp. In dit beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl beschrijven wij hoe de stedelijke ontwikkeling en de leefomgevingkwaliteit duurzaam ontwikkeld kunnen worden en hoe we de stad klaar willen maken voor de effecten van klimaatverandering.
De focus is gericht op energie en op de kwaliteit van de leefomgeving (bodem, water, lucht, geluid en groen).
Omdat we steeds hogere eisen stellen aan onze leefomgeving, willen we de huidige kwaliteit verbeteren en zelfs kwaliteit toevoegen. We kiezen bewust voor de formulering ‘duurzaamste’ omdat het staat voor de mate waarin we ons gaan inspannen. We willen de toon zetten en landelijk voorop lopen.
‘Duurzaamste’ staat voor ons ook voor het bereiken van het resultaat: een optimale kwaliteit van de leefomgeving om in de toekomst een aantrekkelijke stad te hebben voor inwoners, bedrijven en instellingen.