Eindrapportage woningbouw 2007

24 april 2008

In 2004 heeft de regio Groningen-Assen, zoals vastgelegd in het Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010 Regiovisie Groningen-Assen, met het rijk afgesproken om in de periode 2005-2009 ruim 22.000 woningen te bouwen. Op basis van deze aantallen is de BLS-bijdrage van het rijk gebaseerd. De taakstelling van de stad hierin was ruim 7800 woningen.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat dit voor de hele regio een hoge ambitie was, mede omdat op moment van afspreken de woning-bouwproductie op gang moest komen. Dit is langzamer gegaan dan we hadden gehoopt.
De woningbouwproductie is deze periode nauwkeurig gemonitord. Dit heeft er toe geleid dat er in januari 2008 met de minister en de regio hierover een gesprek heeft plaats gevonden. Tijdens dit gesprek zijn de aantallen naar beneden bijgesteld, naar 13.200 woningen. Ook is afgesproken dat er een extra pot door de minister beschikbaar wordt gesteld om knelpunten in de woningbouw op te lossen.
Deze knelpuntenpot komt bovenop de afgesproken aantallen. De bijgestelde aantallen zijn ook in lijn met de nieuwe regionale woningbouwprognoses die in het najaar van 2007 in de opdracht van de provincie Gronin-gen door het bureau ABF zijn doorgevoerd.
Onze taakstelling binnen de regiovisie is naar aanleiding hiervan met terugwerkende kracht verlaagd vanaf 2007 van 1350 naar 1150 woningen per jaar.
Overigens betekent dit alles nog steeds dat we de komende jaren vol gas moeten blijven geven op de woningbouwproductie.