Europapark

26 februari 2010

Voor u ligt een onderzoeksrapport over de planontwikkelingen van de wijk Europapark. Dit nieuwe stadsdeel gelegen ten zuiden van de binnenstad is momenteel een van de grootste herstructureringsopgaven van de stad Groningen. Het gebied dat voorheen door voornamelijk elektriciteitscentrales in gebruik werd genomen, kwam vrij in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Dit gaf Groningen de mogelijkheid een enorm gebied, dat binnen haar stadsgrenzen ligt, te herontwikkelen.

Aanleiding voor dit onderzoek is een ontbrekende informatievoorziening inzake de canon van de architectuur en stedenbouw in Groningen. Dit rapport omvat enkel het Europapark. Toekomstig onderzoek naar andere wijken kan samengebundeld resulteren in een overzichtsrapport van de gehele stad.

Het belang van het vastleggen van planontwikkelingen is informatieverschaffing, voor zowel interne als externe toepassing. Intern kunnen jongere medewerkers kennis nemen van de plangeschiedenis van een stadsdeel, die ze kan meenemen in toekomstig te ontwikkelen plannen. Een geschiedschrijving waarin wordt uitgelegd waarom en welke keuzes men destijds maakte kan een beter begrip opleveren ten aanzien van de huidige situatie. Tevens is deze informatie nuttig voor de gehele afdeling vanwege het verloop van de samenstelling van een groep medewerkers, dat kan worden veroorzaakt door de lange duur van projectontwikkeling. Ook is het belangrijk planontwikkelingen vast te leggen, omdat de kennis hierover verloren gaat, daar medewerkers op den duur met pensioen zullen gaan. Deze schat aan kennis zal tijdig moeten worden vastgelegd.

Voor externe informatievoorziening kan het rapport voor bijvoorbeeld de projectmedewerkers dienen als een ondersteunend en eenvoudig te zien overzicht, wanneer planprocessen lange tijd in beslag nemen en alle ontwikkelingen niet evengoed meer in het geheugen liggen.
Naast de functie van informatievoorziening kan het rapport op de afdeling ook worden gebruikt om te reflecteren op het eigen werk. Na de afronding van een project kunnen de in de plangeschiedenis beschreven veranderingen of omslagpunten worden overdacht.