Groningen economisch bekeken 2011

2 juli 2012

2011 is een jaar om, economisch gezien, met gemengde gevoelens op terug te kijken.
Zo herstelde de arbeidsmarkt zich in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal arbeidsplaatsen steeg met 3.272 tot een totaal van 135.931. Goede ontwikkelingen, maar wel met een kanttekening. De peildatum voor de werkgelegenheidscijfers lag namelijk op 1 april 2011.

Inmiddels weten we dat de tweede helft van 2011 een minder rooskleurig beeld te zien geeft. Hetzelfde geldt voor de omzetontwikkelingen. Ondernemers waren hierover de eerste twee kwartalen van 2011 positief, terwijl in het vierde kwartaal 2% van de bedrijven een omzetdaling liet zien.

Toch staat Groningen er in 2011 relatief gezien nog steeds goed voor. En dat is onder andere te danken aan het feit dat een groot deel van de werkgelegenheid in Groningen zich bevindt in de zakelijke dienstverlening en de zorg. 89% in Groningen tegenover 80% in Nederland als geheel. Ook de sterke regiofunctie die onze stad heeft, speelt hierbij een rol. Niet alleen werken er veel mensen in onze gemeente die in een andere gemeente wonen.

Ook de dienstverlening in Groningen heeft een verzorgende functie voor de omgeving.
In de sector zorg in de stad Groningen werken 153 personen per 1.000 inwoners. Voor de zakelijke dienstverlening is dit 131. De landelijke aantallen zijn respectievelijk 78 en 70. Een groot verschil, met als voordeel voor Groningen, een redelijk stabiele arbeidsmarkt.

Met name het bedrijfsleven heeft het zwaar in deze tijden van economische recessie. Tegelijkertijd zien we een toename van startende bedrijven in de stad Groningen, waaronder een toename van het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers).
Als stadsbestuur proberen we het bedrijfsleven waar mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Dit doen we door een zo gunstig mogelijk klimaat voor startende ondernemers te creëren, maar ook door sneller geplande investeringen te realiseren, in te zetten op scholing van personeel en een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te realiseren.

Ook de komende jaren blijven wij Groningen economisch bekijken en zetten wij in op een economisch sterke en duurzame stad. Leidend daarbij blijft G-kracht, het economisch beleidsplan van de gemeente Groningen voor de jaren 2010-2014.
Hierin ligt de nadruk op drie speerpunten: stimulering van de kenniseconomie, dienstverlening op maat richting het zittende bedrijfsleven en zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. In 2011 hebben deze uitgangspunten wat mij betreft hun waarde bewezen.

Ton Schroor