Huisvesten kwetsbare groepen

1 februari 2012

De gemeente Groningen heeft in het najaar van 2011 onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven handvatten op te stellen voor trajecten waarbij huisvestingwordt gezocht voor kwetsbare groepen. De aanleiding voor deze opdracht is het traject rond Moesstraat 8, waarvoor eind 2010 plannen waren om er ex-gedetineerde jongeren tehuisvesten. Dit traject is niet naar tevredenheid van de betrokken partijen (gemeente, woningcorporatie Lefier, Leger des Heils en omwonenden) verlopen. Onderzoekers vanINTRAVAL hebben gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, een enquĂȘte uitgevoerd onder de omwonenden en een dossierstudie uitgevoerd. Aan de hand van de verzamelde informatie zijn richtlijnen voor de toekomst opgesteld.