Internet als communicatiekanaal

7 juni 2010

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van eerder onderzoek, uitgevoerd door communicatie studenten van de Hanzehogeschool, te Groningen. Deze studenten hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van wijkwebsites. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 92% van de respondenten de beschikking hebben over een internetverbinding. Internet is dus een gewenst communicatiemiddel. Echter is het niet duidelijk als internet gebruikt kan worden om de betrokkenheid met burgers te vergroten.

Burgerbetrokkenheid ook wel burgerparticipatie, bewonersparticipatie (in de zin van meedoen) “is een proces waarbij de burger in meer of mindere mate betrokken is bij de realisatie van gemeentelijke plannen en beleid. De gemeente wil burgers volop betrekken bij het beleid. Zowel op stedelijk niveau als op buurt – en wijkniveau” (ambitie collegeprogramma).

Diverse instrumenten kunnen worden ingezet om de burgerparticipatie te vergroten. Internet en nieuw media worden ingezet als nieuw instrument om burgers te betrekken bij de realisatie van gemeentelijke plannen en beleid. Het voordeel van het inzetten van digitale middelen is dat informatie snel en eenvoudig te vinden is en het is ook nog eens 24 uur per dag bereikbaar. In dit adviesrapport gaan we nader in op de website http://www.mijnwijk.Groningen.nl, die als portal functioneert voor burgers.

Met behulp van het onderzoek zijn de behoeften van burgers vastgesteld. Aan deze behoeften kunnen via de digitale weg tegemoet gekomen worden. In dit adviesrapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en besproken. Vanuit de resultaten wordt gepoogd tot een kwalitatief goed advies te komen.