Jongeren in Groningen 2009

18 december 2009

Het alcoholgebruik onder de Groninger jongeren is de afgelopen jaren iets minder geworden. Dat is een van de opvallende uitkomsten van de Jeugdgezondheidsenquete van GGD Groningen. Jongeren beginnen op iets latere leeftijd met drinken en drinken bovendien minder glazen per keer. Dat is goed nieuws, want alcohol op jonge leeftijd is zeer schadelijk voor de latere gezondheid en de ontwikkeling van de hersenen. Daar staat tegenover dat steeds meer jongeren te zwaar zijn, door te weinig beweging en door ongezonde voeding. Wat vooral zorgen baart is dat jongeren zich zelf niet erg bewust zijn van dit probleem.

In het kader van de Jeugdgezonheidsenquete werden ruim 6800 leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen ondervraagd. Dat gebeurt elke vier jaar, waardoor de ontwikkelingen in de gezondheid van de jeugd goed kunnen worden gevolgd.

Wat in het rapport verder opvalt is het grote verband tussen opleidingsniveau en gezondheid. Leerlingen van het VMBO en het MBO leven ongezonder en hebben meer gezondheidsproblemen. Dat geldt in hoge mate voor het roken. Terwijl landelijk het percentage rokers steeds verder daalt, geldt dat niet voor deze leerlingen. Zo zegt liefst 25% van de mbo-leerlingen dagelijks te roken, tegen slechts 4% van de leerlingen op het atheneum. Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte en chronische ziekten.

De onderzoekers van de GGD zijn vooral verheugd over de daling van het alcoholgebruik onder jongeren tot 16 jaar. Het lijkt er op dat ouders, mede door de vele mediaberichten hierover, hun kinderen op dit punt steeds meer aanspreken. Ook wordt er door de overheid strenger toegezien op naleving van de spelregels voor de verkoop van alcohol aan jongeren. Jongeren van 16 en ouder drinken overigens nog steeds massaal: 80% heeft dat onlangs nog gedaan en liefst 36% raakte daarbij aangeschoten. Het drankgebruik onder de 16 jaar is echter sterk gedaald; vier jaar geleden zei liefst 76% onlangs alcohol te hebben gedronken, nu is dat gedaald tot – maar – 42%.

Ook wordt duidelijk dat gemeenten, GGD en andere organisaties zich de komende jaren veel sterker zouden moeten gaan richten op de bestrijding van overgewicht. Daarbij gaat het vooral om bewustwording van de risico’s van overgewicht, want die wordt door de jongeren èn hun ouders ernstig onderschat. Het rapport spreekt van een “bom onder de toekomstige volksgezondheid”. Overgewicht dat op jonge leeftijd al ontstaat is lastig terug te dringen en vraagt om een intensieve aanpak van alle betrokken partijen samen.

Het rapport bevat behalve over alcohol, roken en overgewicht ook nog veel informatie over andere problemen zoals pesten, psychische klachten, seksualiteit, kindermishandeling en druggebruik. Het is in te zien via de website van de GGD Groningen (www.ggdgroningen.nl). De Groninger gemeenten gebruiken de resultaten van de Jeugdgezondheidsenquête voor het formuleren van hun gezondheidsbeleid en het nemen van diverse maatregelen.

In een bijbehorend tabellenboek staan meer uitgesplitste gegevens (regio, leeftijd, schooltype, etc.). Dit tabellenboek staat ook op deze website.