Jongerenwerk 2010

1 april 2010

Onderzoek jongerenwerk
De rekenkamercommissie heeft zich in dit onderzoek gericht op de doeltreffendheid van het jongerenwerk. Daarvoor is gekeken naar het verband tussen wat de raad qua beleid op dit gebied is vastgesteld en hoe er in de praktijk vorm en inhoud aan wordt gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat die verbinding lastig kan worden gelegd omdat de doelen op beleidsniveau tamelijk globaal zijn omschreven. Ook bestaan er onvoldoende afspraken over de wijze waarop de resultaten van het jongerenwerk in de praktijk worden teruggekoppeld. Daardoor is het voor de raad heel lastig om te sturen op de uitvoering van het jongerenwerk in de praktijk.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de diensten bij de gemeente Groningen die te maken hebben met het jongerenwerk te weinig structureel overleg voeren en dat de verantwoordelijkheden onvoldoende zijn vastgelegd.

Dit onderzoek is een zogenaamd Doe mee-onderzoek, wat betekent dat het onderzoek op hetzelfde moment is uitgevoerd voor verschillende lokale rekenkamers. Onderzoeksbureau Jacques Necker heeft dit onderzoek voor 15 rekenkamers uitgevoerd en er een slotnotitie over geschreven.
Omdat Groningen later aan het onderzoek meedeed, is Groningen niet in de slotnotitie opgenomen, maar is er wel een vergelijking gemaakt met de uitkomsten elders. Deze vergelijking is in het rapport opgenomen, de slotnotitie vindt u hierbij.