Kantorenmarktonderzoek Groningen 2006

1 februari 2007

Jaarlijks laat de gemeente Groningen een kantorenmonitor uitvoeren, waarvan dit de zevende editie is. Evenals vorig jaar is deze rapportage opgesteld door DTZ Zadelhoff.
Het doel van de monitor is de gemeente inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen van de Groningse kantorenmarkt. Dit gebeurt door de belangrijkste kenmerken van de kantorenmarkt (voorraad, opname, aanbod, leegstand en huurprijzen) te inventariseren en te vergelijken met voorgaande jaren. Tevens wordt de Groningse markt vergeleken met drie andere steden (Assen, Leeuwarden en Zwolle) en met de situatie op de landelijke kantorenmarkt.
Evenals vorig jaar bevat de monitor twee delen. In het kwantitatieve deel worden de belangrijkste kenmerken van de kantorenmarkt cijfermatig gepresenteerd. Op basis van analyse van deze cijfers worden trends in de markt zichtbaar en is een nauwkeurig beeld van de marktsituatie te geven. De kwantitatieve gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de verschillende databanken van de afdeling Research van DTZ Zadelhoff.
Het tweede, kwalitatieve deel is meer beschrijvend en gaat in op een aantal specifieke onderwerpen die door de gemeente zijn aangedragen. Dit jaar wordt aandacht besteed aan de concurrentiepositie van Groningen ten opzichte van Zwolle en de overige kantoorlocaties en een kwalitatieve beschrijving van de leegstand. Deze kwalitatieve visie is gestoeld op de kennis en ervaring van de lokale vastgoedadviseurs van het regiokantoor Groningen van DTZ Zadelhoff.