Kennis van wonen

1 juni 2009

In opdracht van het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 is onderzoek verricht naar de regio als toekomstig woon- en leefgebied.
Daarbij is specifiek gefocust op de doelgroep kenniswerkers als woonconsumenten. Het verbinden van de thema’s kenniseconomie en woonwensen was een dankbaar onderzoeksdoel aangezien er veel literatuur beschikbaar was over de afzonderlijke thema’s. Zo wist dr. D. de Jonge in 1960 al te melden dat “woonwensen wortelen in de menselijke aard en de sociale omstandigheden, deels ook in tradities, welke hun oorsprong in vorige tijden vinden, omdat een zekere continuiteit in het sociale leven nu eenmaal onvermijdelijk is”.
Toch verschillen de woonwensen van nu aanzienlijk van die van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ook onderzoek waarin de thema’s kenniseconomie en woonwensen werden gecombineerd was in redelijke mate beschikbaar. Voor de regio Groningen-Assen is een dergelijk onderzoek echter nog nooit uitgevoerd.
Binnen de regio wordt de kenniseconomie grote potenties toegedicht, om de vereiste kenniswerkers aan te trekken of voor de regio te behouden is het zaak rekening te houden met de woonwensen van deze doelgroep.

Voor het onderzoek is een online enquete gestuurd naar alle medewerkers en studenten van de RUG en het UMCG als belangrijkste regionale kennisinstellingen. Van de uitkomsten is dankbaar gebruik gemaakt.