Krachtwijken 2011

1 oktober 2011

In 2007 zijn door het rijk in totaal 40 krachtwijken aangewezen, waarvan er twee in Groningen, de Korrewegwijk en De Hoogte.
Naast het lokale beleid (o.a. in het kader van het Lokaal Akkoord) komen er met het krachtwijkenbeleid extra middelen van het rijk beschikbaar met de bedoeling om de leefbaarheid in de krachtwijken in tien jaar tijd aanzienlijk te verbeteren.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 besloten om onderzoek te doen naar de Groningse krachtwijken met als doel zicht te krijgen op de mate van succes van het gevoerde beleid en de betrokkenheid van de raad in kaart te brengen.
De onderzoeksvragen richten zich derhalve op de vraag of het krachtwijkenbeleid tot nu toe succesvol is geweest en doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd. In een aantal deelvragen wordt de aandacht gevestigd op de betrokkenheid van de raad, de samenwerking met andere betrokken partijen, de zgn. waterbedwerking (andere prioriteitswijken komen minder aan bod als gevolg van de inspanningen in de krachtwijken) en de inktvlekwerking (wat is er geleerd van het gevoerde beleid in de krachtwijken en is dit toepasbaar op andere wijken?)