Krachtwijken met karakter

26 juni 2008

De veertig ‘krachtwijken’ beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om de woonmilieus in de wijken te verbeteren, economische activiteiten te stimuleren en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. De waardevolle, veelal monumentale pleinen en lanen in de vooroorlogse wijken kunnen bijvoorbeeld worden benut als identiteitsdrager van een wijk. In de naoorlogse wijken is vooral de groenstructuur waardevol. Deze kan een belangrijk uitgangspunt vormen bij de herinrichting van een wijk, zorgen voor variatie en bijdragen aan een meer geborgen woonomgeving.

Dit zijn enkele bevindingen uit de studie ‘Krachtwijken met karakter’ die het Planbureau voor de Leefomgeving op 26 juni heeft uitgebracht. De onderzoekers inventariseren in deze studie, op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de sterke en zwakke punten in de stedenbouwkundige opzet van de zogenoemde veertig Nederlandse ‘krachtwijken’. Daarbij geven ze aan hoe de stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijken benut kunnen worden om de (woon)kwaliteit van deze sociaal-economische probleemwijken te verbeteren. Zo biedt deze studie mogelijk ook aanknopingspunten voor het beleid van de minister van Wonen, Wijken en Integratie.