Lawaaihinder Geurhinder Lichthinder (2006)

21 december 2006

In de vragenlijsten van de gezondheidsenquête 2006 van de GGD Groningen is de
standaard vraagstelling ‘Buitenmilieu’ voor het eerst opgenomen. Deze vragenlijst is aan een representatieve steekproef van 2% van de inwoners van de provincie Groningen voorgelegd. In voorgaande enquêtes zijn nagenoeg dezelfde vragen gesteld, maar de antwoordcategorieën stemmen niet overeen. Derhalve is een trendvergelijking met twee voorafgaande GGD-onderzoeken in 1998 en 2002 niet mogelijk.
Nu deze standaard vraagstelling is vastgesteld kan de meting in 2006 van de diverse vormen van omgevingshinder als nulmeting fungeren.