Leefbaarheid en Veiligheid 2004

1 april 2005

In september 2004 is in de gemeente Groningen voor de vijfde keer de enquete Leefbaarheid en Veiligheid afgenomen. Evenals in de voorgaande peiljaren (1996, 1998, 2000 en 2002) zijn aan inwoners van de gemeente vragen gesteld over de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid tussen 1996 en 2004. Hierbij wordt ingezoomd op verschillende wijken en buurten.

De leefbaarheids- en veiligheidsenquete wordt gehouden in het kader van het in 1995 gestarte Grote Stedenbeleid (GSB). Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook voor het gemeentelijk beleid is de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor van belang.
De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor beleidswijziging op stads-, wijk- en/of buurtniveau.