Leefbaarheid on line?

1 februari 2008

De belangrijkste conclusie van deze rapportage is dat via internet door ‘dezelfde’ personen andere antwoorden worden gegeven dan door de telefoon. Dit geldt ook als groepen met dezelfde demografische kenmerken met elkaar worden vergeleken.
In het algemeen is men via internet minder positief. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Belangrijk voor ons, als onderzoeksbureau en beheerder van de Monitor leefbaarheid en veiligheid, is vooral de consequentie hiervan. Die consequentie is dat er niet probleemloos kan worden overgeschakeld naar internetenqueteren bij de Enquete leefbaarheid en veiligheid, zonder de vergelijkbaarheid met de bestaande dataverzameling op het spel te zetten.
Niettemin neemt ook de betrouwbaarheid van het vergelijken op basis van louter telefonische enquetes af. De personen die via vaste telefoons zijn te bereiken vormen steeds sterker een selectie van de bevolking, mogelijk met bepaalde levensstijl, attitude en positie. Het gros van de jeugd, in Groningen veel studerenden, heeft bijvoorbeeld nauwelijks of geen vaste telefoon meer. Zo bepaalt de geringe groep jonge stadjers die nog wel de beschikking hebben over een vaste telefoonaansluiting steeds sterker de norm in de uitkomsten van de Enquete leefbaarheid en veiligheid. Doorgaan met alleen telefonisch enqueteren is dus ook geen acceptabele optie.

Alvorens te besluiten of, en zo ja hoe, over te schakelen op internetenqueteren is het van belang te weten welke mogelijke aanpassingen te overwegen zijn, en te onderzoeken met welke gevolgen dan rekening moet worden gehouden.