Lokaal Balanceren

1 augustus 2011

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
* Hoe is het huidige Groningse coffeeshopbeleid vormgegeven?
* In hoeverre is er sprake van (ervaren) overlast in de omgeving van de 14 coffeeshops in Groningen?
* Wat is de aard en omvang van het coffeeshopbezoek bij de 14 coffeeshops in Groningen?
*In welke mate is er sprake van drugstoerisme en in hoeverre vertonen drugstoeristen overlastgevend gedrag?
*Is het wenselijk het lokale coffeeshopbeleid aan te passen en zo ja, in welke zin?
*Wat zijn de mogelijkheden van aanpassing van het lokale coffeeshopbeleid en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

In dit rapport zijn de huidige ervaringen met het Groningse coffeeshopbeleid in kaart gebracht. Tevens is gekeken naar recente landelijke ontwikkelingen en mogelijke lokale gevolgen daarvan. Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat ruim tien jaar geleden heeft plaatsgevonden, genaamd “Een kwetsbaar evenwicht”.

Van december 2010 tot en met juni 2011 zijn meerdere samenhangende activiteiten uitgevoerd. Het onderzoek is begonnen met het verzamelen en bestuderen van landelijke en lokale rapporten en documenten over coffeeshops en cannabisbeleid, terwijl eveneens relevante ervaringen met het lokale coffeeshopbeleid van enkele andere gemeenten zijn genventariseerd.
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met tien vertegenwoordigers van betrokken Groningse organisaties (waaronder gemeente, politie, OM en buurtverenigingen). Bovendien hebben alle coffeeshopeigenaren de gelegenheid gekregen om hun ervaringen met het coffeeshopbeleid met ons te bespreken.
Verder zijn de ervaringen van omwonenden (zowel bewoners als ondernemers) van coffeeshops in beeld gebracht, terwijl eveneens registratiegegevens zijn verzameld bij de politie en bij Meldpunt Zorg en Overlast van de gemeente.
Aanvullend hebben tellingen van coffeeshopbezoeken plaatsgevonden, terwijl ook enqutes zijn afgenomen onder de coffeeshopbezoekers.

——————————————————————————–

Het rapport is te bestellen door overmaking van
17,50 + 3,50,- administratiekosten. De betaling kan via rekening 4599784 ING-Bank t.n.v. Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de rapporttitel en uw naam en adresgegevens.

——————————————————————————–

Postbus 1781
9701 BT Groningen
info@intraval.nl
www.intraval.nl

Telefoon 31 (0)50 313 40 52
Fax 31 (0)50 312 75 26