Meedoen is meetellen

1 januari 2010

In de meeste hedendaagse theorieen omtrent sociale uitsluiting wordt er vanuit gegaan dat meerdere actoren een rol spelen. In dit onderzoek kijken we daarbij vooral naar de rol van mensen zelf die zich uitgesloten voelen, de rol die hun directe omgeving daarbij speelt en naar die van maatschappelijke organisaties die het voorkomen en verminderen van uitsluiting in hun takenpakket hebben. Daarbij zijn we vooral geinteresseerd in de interactie tussen de partijen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de wijk De Wijert in de stad Groningen. Een wijk waarvan bekend is dat er veel minima wonen en waar volgens buurtbewoners en maatschappelijke instellingen weinig sprake is van verbondenheid met de buurt en met andere bewoners.

Ervan uitgaande dat zowel individuen als (in)formele netwerken een rol spelen bij sociale uitsluiting, formuleren we het doel van het onderzoek als volgt:
1. Het in kaart brengen van factoren die een belangrijke rol spelen bij sociale uitsluiting in De Wijert in de stad Groningen.
2. Het vergroten van de kennis over sociale uitsluiting door (in)formele netwerken en wijkbewoners strategieen en voorstellen te laten aandragen om sociale uitsluiting in De Wijert tegen te gaan.