Meer of minder heden

28 april 2003

De raadscommissie Werk en Inkomen heeft aan het begin van dit jaar verzocht om op
korte termijn meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen gericht op
allochtonen in de bijstand. Een dergelijk onderzoek vereist een nauwgezette analyse van
de maatregelen en de invloed ervan op de gewenste effecten. Op korte termijn is de
uitvoering van zo’n complex onderzoek niet te realiseren.

Om toch binnen afzienbare tijd informatie te verzamelen over allochtone groepen met een
bijstandsuitkering heeft de afdeling Beleid van de dienst Sozawe Bureau Onderzoek
gevraagd een ander onderzoek uit te voeren. Een onderzoek is uitgevoerd naar de
structurele verschillen tussen, en trends in, de verhouding tussen autochtone en
allochtone klanten binnen de dienst Sozawe. In dit rapport wordt hier verslag van gedaan.

De resultaten van het onderzoek geven houvast ten aanzien van de vraag in welke
richting toekomstige maatregelen gezocht moeten worden. Tevens kunnen de
bevindingen dienen als input voor het gewenste effectiviteitsonderzoek.