Minderhedenmonitor 2008

1 augustus 2009

De gemeente Groningen wordt steeds meer een multi-etnische samenleving met veel, in omvang kleine groepen minderheden.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen (2006-2010) is van mening dat integratie van de etnisch-culturele groepen in de gemeente goed gestalte kan krijgen door integratie in te bedden in reguliere beleidsterreinen als werk, onderwijs en jeugd,volwasseneducatie, zorg en welzijn, huisvesting, sport en cultuur.
Het uiteindelijke doel hiervan is het bevorderen van de zelfredzaamheid van de etnisch-culturele groepen in economisch, sociaal en cultureel opzicht.
De sociaaleconomische en -culturele positie van etnisch-culturele groepen wordt in kaart gebracht in de zogenaamde Minderhedenmonitor. Deze maakt onderdeel uit van de beleidsmonitor Sociale Pijler die Bureau Onderzoek & Statistiek in samenwerking met en in opdracht van de dienst Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn (OCSW) van de gemeente Groningen heeft ontwikkeld.
De eerste meting van de maatschappelijke (sociaaleconomische en -culturele) positie van etnisch-culturele groepen in de gemeente Groningen, heeft in de Minderhedenmonitor 2006 plaatsgevonden.
De dienst OSCW van de Gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek & Statistiek gevraagd ook de tweede Minderhedenmonitor over 2008 uit te voeren.