Monitor Welbevinden Milieudienst 2001-2004

1 juli 2004

De Milieudienst van de gemeente Groningen stelt zichzelf tot eis dat de mate waarin het personeel zich goed voelt op en bij het werk ruim voldoende is. Medewerkers die zich goed voelen op het werk zijn productiever en minder vaak ziek. Om te achterhalen wat de mate van welbevinden is onder medewerkers van de Milieudienst wordt periodiek een onderzoek uitgevoerd.

Dit voorjaar heeft de Milieudienst voor de tweede keer een onderzoek laten verrichten naar het welbevinden onder het personeel. Een eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2001. In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij wordt naast de stand van zaken, ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden tussen beide meetmomenten.

In het onderzoek is het welbevinden geoperationaliseerd aan de hand van drie hoofdthema’s, te weten: inhoud en organisatie van het werk; werkomstandigheden en werkomgeving; en samenwerking en communicatie. Middels een schriftelijke vragenlijst zijn de medewerkers van de Milieudienst op deze thema’s bevraagd. Voor zowel de meting van 2001 als 2004 is gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst. Hierdoor kunnen resultaten met elkaar worden vergeleken.