Multi Criteria Analyse (MCA) locatie Helperzoomtunnel

26 februari 2013

De Zuidelijke Ring Groningen (N7) wordt de komende jaren aangepast in het kader van de
‘Aanpak Ring Zuid’ (ARZ). De ringweg krijgt ongelijkvloerse kruisingen en wordt deels verdiept aangelegd. Daardoor verdwijnen de huidige aansluitingen bij de Hereweg en de Oosterpoort.
De aansluiting bij de Hereweg wordt op een andere manier vormgegeven, namelijk via een verbindingsweg naast de Maaslaan.

Naast de aanpassing van de zuidelijke ringweg wordt de spoorkruising bij de Esperantostraat (de zogenoemde Esperantokruising) opgeheven. Ter vervanging van de Esperantokruising wordt, als onderdeel van het project ARZ, een spoorkruising op een andere locatie gerealiseerd in de vorm van een tunnel onder het spoor. Deze tunnel wordt planologisch mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning (afwijken van bestemmingsplan via de Wabo-procedure).

De Esperantokruising vormt een lokale autoverbinding tussen stadsdelen ten westen en oosten van de spoorlijn Groningen- Assen. De vervangende spoorkruising moet (net als de huidige Esperantokruising) de stadsdelen ten westen en oosten van deze spoorlijn, met name Helpman/Coendersborg en Europapark/Oosterpoort, met elkaar verbinden voor lokaal autoverkeer.

Voor de locatie van de tunnel zijn meerdere varianten in beeld (zie afbeelding op volgende pagina; de Esperantokruising is daarbij aangegeven met een rood kruis).

* Variant 1: in het verlengde van de Helperbrink;
* Variant 2: in het verlengde van de Savornin Lohmanlaan;
* Variant 3: in het verlengde van de Goeman Borgesiuslaan;
* Variant 4: ten zuiden van de Vestdijklaan/Esserweg.

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft Grontmij verzocht een multicriteria-analyse
(MCA) uit te voeren voor de locatieafweging van de alternatieve spoorkruising. Het resultaat
van deze analyse is in voorliggende rapportage opgenomen.