Nieuwe verhoudingen, nieuwe dynamiek

23 februari 2012

Op initiatief van de gemeente Groningen hebben de partners in de Vensterscholen vanaf 1994 samengewerkt om kinderen betere ontwikkelingskansen te geven. De Vensterscholen hebben daarmee aan de voet gestaan van de Brede schoolontwikkeling in ons land.
In 2004 zijn de Vensterscholen voor het eerst geëvalueerd. In het coalitieakkoord hebben de betrokken raadsfracties afgesproken de Vensterscholen wederom te evalueren.

Er is sinds 2004 veel veranderd, zowel in de samenleving, in het landelijke en lokale beleid als in de verhoudingen tussen de verschillende partijen. De vraag is of alle partijen in de huidige tijd de Vensterschool als instrument zien om hun doelstellingen mee te bereiken. Deze vraag is hoofdvraag van deze evaluatie, waarbij het perspectief van de school als leidend is bestempeld. Want, zoals de wethouder dat heeft verwoord: “het is in de klas waar de meerwaarde van de Vensterschool tot uitdrukking moet komen”.

Deze onderzoeksvraag is in de eerste fase van dit onderzoek voorgelegd aan de besturen van de belangrijkste betrokken partijen, vervolgens aan verschillende groepen van medewerkers, zoals schooldirecteuren, locatiemanagers en medewerkers in de opvang, zorg en het naschoolse aanbod en ook vertegenwoordigers van een aantal schoolteams.