Noord-Oost, buurt best

1 november 2005

Woningcorporatie Volksbelang, Wonen en Welzijn heeft in overleg met de gemeente Hoogezand-Sappemeer het wijkvernieuwingsplan ‘Gaan voor Noorderpark-Oost’ opgesteld. In dit plan wordt naast de herstructurering veel aandacht besteed aan het bestrijden dan wel voorkomen van sociale problemen van de buurtbewoners. Uitgangspunt hierbij is dat de wijk beschikbaar moet blijven voor de huidige bewoners, c.q. de huidige doelgroep.

Om te achterhalen in hoeverre het wijkvernieuwingsplan succesvol is, is een monitor ontwikkeld die de mate van sociale problematiek in de wijk periodiek screent. In maart 2004 is gerapporteerd over de eerste meting.

De woningcorporatie Volksbelang heeft Bureau Onderzoek gevraagd een tweede meting te doen. Door periodiek de Noorderpark-Oost te monitoren kunnen ontwikkelingen in de sociale problematiek in kaart worden gebracht. In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede meting.

De onderzoeksopzet is die van een monitor. Dat betekent dat periodiek en op een gestandaardiseerde wijze gegevens worden verzameld.