Nulmeting GSB III 2005-2009

8 november 2006

Output van beleid. Dit is het centrale aandachtspunt in de derde convenantsperiode van het grotestedenbeleid. Op drie momenten overziet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de voortgang van de output. Door middel van een tussentijdse meting in 2007, een eindmeting na afloop van het programma in 2010 en een nulmeting die hier beschreven staat.
Beschrijving
De GSB-monitor heeft een gewijzigde opzet in vergelijking met de voorgaande jaren. De monitor richt zich nu op output-indicatoren terwijl het nog maar enkele outcome-inidcatoren meet. Dit onderdeel van de GSB-monitor heeft drie doelen:
Signaleert de voortgang op outputafspraken zoals vastgelegd in het convenant.
Signalering van een aantal outcome-indicatoren om inzicht te krijgen in de voortgang op maatschappelijke effecten van het GSB.
Dient als hulpmiddel voor de verantwoording van de bestede middelen.
Er is niet alleen bij de GSB-monitor sprake van een andere benadering en opzet. Ook de steden hebben hun GSB-aanpak aangepast aan de nieuwe convenantsperiode. Zo hebben de steden hun informatievoorziening en verantwoording georganiseerd rond de convenantsafspraken die zij als individuele gemeenten met de departementen hebben gemaakt.
Als bijlage is bij de nulmeting ook een rapport verschenen met een overzicht van de resultaatsafspraken uit de Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s (MOP’s) van de steden.
De bijlage is te vinden onder: http://www.groningen.nl/onderzoeksbank/Publicaties/prestatielijsten-g31-6-11.pdf