Omnibusonderzoek 1993

1 januari 2001

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatie-onderzoek ten behoeve van het effectief uitvoeren van het bestuurlijke- vernieuwingsbeleid en van het omnibusonderzoek dat tot doel heeft het signaleren en registreren van de opvattingen van de bevolking van de gemeente Groningen over actuele beleidsthema’s aan het begin van het besluitvormingsproces.

Door middel van een telefonische enquête is in juni 1993 aan 500 inwoners van de gemeente Groningen een vragenlijst voorgelegd waarin zowel thema’s uit het evaluatie-onderzoek als uit het omnibusonderzoek aan de orde kwamen.
De 500 respondenten van achttien jaar en ouder zijn steekproefsgewijs geselecteerd en vormen een representatieve afspiegeling van de bevolking van de gemeente Groningen.