Ontwikkeling door vertrouwen en verbinden

1 februari 2007

Het onderzoek “Werking van Netwerken II” van het Nirov is uitgevoerd in drie deelonderzoeken welke gezamenlijk inzicht geven in de sturing van een samenwerkingsverband op de economische ontwikkeling van de regio. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke economische agenda van de regio en hoe daarop gestuurd wordt, de institutionele context bij sturing en besluitvorming en naar de sturing en management bij de aanleg van een bedrijventerrein.

slotopmerking

Wij zijn ons er van bewust dat het geschetste toekomstperspectief deels raakt aan de reeds ingezette ontwikkelingen in de regio. Gezien de huidige ontwikkeling van de Regio Groningen-Assen zijn wij namelijk van mening dat ook de komende jaren de regio moet uitgaan van haar eigen kracht: samenwerken. De ontwikkelingen in de regio vloeien nu voort uit een onderling vertrouwen tussen
partijen, waarbij een gemeenschappelijk beeld over wat goed is voor de regio groeiende is. Het opstarten van meer concrete uitvoeringsgerichte projecten komt zodoende steeds meer in zicht. Door elke actor in elk subnetwerk te laten doen waar hij goed in is, wordt
regiostimulering op maat mogelijk en kunnen ook daadwerkelijk de economische kwaliteiten van het gebied worden benut, zonder al teveel overbodige bemoeienis van overheden en andere actoren.
Daarbij is het echter wel van belang dat de Regio de verbindingen tussen de subnetwerken op waarde schat en het onderhouden van deze verbindingen ook tot een belangrijk doel stelt. De Regio vormt zo het afstemmingsplatform voor het bestuurlijk en economisch netwerk, waardoor ontwikkelingen in subnetwerken mogelijk worden gemaakt door randvoorwaarden te scheppen voor economische ontwikkeling.
Langs deze weg ligt er volgens ons een mooie oekomst in het verschiet voor de Regio Groningen-Assen waarbij actoren, op basis van vrijwilligheid een gedeeld vertrouwen ontwikkelen en goede verbindingen tussen subnetwerken onderhouden. Echter de voorwaarde daarbij is dat partijen tijdig de stap durven te zetten naar
uitvoering.