Parkeerbeleid Groningen 2010

13 januari 2011

Het gemeentelijk parkeerbeleid richt zich op bereikbaarheid, duurzaamheid en het stimuleren van economische activiteiten. In 2002 heeft de gemeente deze doelstellingen in de nota Parkeren op zijn plek vastgelegd. De rekenkamercommissie heeft zich in dit onderzoek gericht op de wijze waarop het beleid destijds is geformuleerd, hoe het is uitgevoerd in de praktijk en hoe de raad op de hoogte is gehouden van de vorderingen op dit gebied.
Uit het onderzoek blijkt dat aan de wijze waarop het beleid is vastgelegd het nodige schort, omdat de te bereiken effecten niet zijn vertaald naar operationele doelen. Hierdoor heeft onderzoek naar het parkeergedrag niet tot nauwelijks plaatsgevonden en is dus niet bekend of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad.

Op zich bevat het parkeerbeleid alle elementen die je van een stad als Groningen zou mogen verwachten, maar waar het aan ontbreekt zijn middelen om te kunnen sturen. Hiervoor zijn SMART-doelstellingen nodig die een vertaling krijgen in de praktijk. De uitvoering heeft de afgelopen jaren voornamelijk plaatsgevonden op basis van een soort fingerspitzengefühl van de medewerkers van het parkeerbedrijf.
In 2003 werden de eerste parkeergarages door de gemeente in exploitatie genomen. Deze ommekeer betekende een forse toename van het ondernemersrisico voor de gemeente. Vervolgens is besloten tot de bouw van de parkeergarages CiBoGa, Euroborg en Damsterdiep, die ook door de gemeente zelf worden geëxploiteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke parkeerorganisatie administratief gezien onvoldoende was toegerust om de hierbij horende risico’s goed te kunnen beheersen. Pas in 2007 is er een uitgebreide financiële analyse opgesteld, die een goed inzicht geeft in de gedane investeringen en de te verwachten opbrengsten.
In 2002 was al door het college van B&W toegezegd dat de raad jaarlijks zou worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van het parkeerbedrijf. Deze jaarlijkse rapportage is echter niet van de grond gekomen, waardoor de informatievoorziening aan de raad over het parkeerbeleid onvoldoende is geweest.