Provinciaal Omgevingsplan 2009

25 september 2007

Op 4 oktober 2006 hebben de Staten van Groningen middels het vaststellen van de startnotitie het startsein gegeven voor het opstellen van een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP). Dit nieuwe POP zal begin 2009 gereed zijn. De eerste fase van dit proces betrof de analyse. Dit voorliggende document bevat de resultaten van deze analysefase. Hiermee is de agenda voor de interactieve fase bepaald.
De ambitie van een nieuw POP is om ruimte te scheppen en om randvoorwaarden te creeren waarbinnen onze provincie zich op allerlei manieren kan ontwikkelen. De dynamiek van onze provincie moet tot uitdrukking komen in het POP. Het POP zal de mogelijkheden creeren om in te kunnen spelen op de kansen en ontwikkelingen die zich voordoen. Anderzijds zal het nieuwe POP ook een toetsend en kaderstellend karakter hebben, omdat dat noodzakelijk is om onze toezichthoudende en handhavende taken uit te kunnen oefenen. Belangrijke opgave is om de balans te vinden tussen het vastleggen van beleid enerzijds en het ruimte geven van kansen en ontwikkelingen anderzijds. Zowel in het proces als in de inhoud willen wij onze wijze van werken en denken tot uitdrukking laten komen. Daarom is het de bedoeling dat het POP niet alleen een plan voor de omgeving maar ook een plan door de omgeving wordt.