Quick scan WMO 2008

23 januari 2009

D.m.v. een quick scan is onderzocht of het in februari 2008 vastgestelde WMO-beleidsplan voldoende handvaten biedt om na enige jaren te kunnen concluderen of de in het plan gestelde doelstellingen daadwerkeljk gerealiseerd zijn.
Uit de quick scan blijkt dat dit deels het geval is. Dat komt enerzijds door het ontbreken van een nulmeting en anderzijds doordat niet alle doelen SMART zijn geformuleerd. Ook de samenhang met andere beleidsterreinen is onvoldoende uitgewerkt.