Raamwerk RegioRail

20 februari 2009

Het Raamwerk RegioRail geeft aan hoe tram en trein het openbaarvervoer in de regio Groningen – Assen kunnen versterken. Dit Raamwerk bouwt voort op het door de Regio Groningen – Assen ontwikkelde Kolibri concept uit 2000, de Netwerkanalyse 2030, het Meerjaren Investeringsprogramma 2008 en het Regio Specifiek Pakket (compensatie ZZL) van 2008.
Het Raamwerk RegioRail biedt een actuele analyse van de toekomstige mobiliteit in de regio en ontwikkelt op basis daarvan een visie op de toekomst van het openbaarvervoer.

De Netwerkanalyse 2030 van de Regio Groningen – Assen vormt de basis voor deze visie op een goede bereikbaarheid van de economische centra Groningen en Assen. De kern van de visie is: optimaal vervoer van deur tot deur volgens de ketenbenadering. Dit is een netwerk van vervoersvoorzieningen met een groot aantal vervoerknooppunten als verbindende schakels, zodat ieder de vervoerketen kan samenstellen die het best bij hem past. Dat vereist een samenhangend pakket aan maatregelen:
– investeren in de regionale aanrijroutes en de ringwegen;
– investeren in hoogwaardig openbaar vervoer (trein, tram en snelbus), met het spoor als ruggengraat;
– investeren in vervoerknooppunten voor een goede overstap tussen verschillende vormen van vervoer

Deze nota richt zich op een kwaliteitslag in het railvervoer en werkt de vereiste samenhang in het maatregelenpakket verder uit in het zogenoemde Raamwerk voor de RegioTram.