Regionale spreiding van de geletterdheid in Nederland

17 mei 2017

Gemeenten zien met de decentralisaties in het sociaal domein meer dan ooit kans de hulp en ondersteuning voor hun inwoners levensbreed aan te pakken. Ze brengen daarvoor samenhang aan in het gevoerde beleid op onder meer de terreinen zorg, onderwijs, werk, wonen. Met de overdracht van taken in het sociaal domein willen gemeenten immers een doel bereiken: zorgen voor een vitale leefomgeving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Inwoners moeten de ruimte krijgen om dat op hun manier te doen en om daarbij zelf de regie te kunnen nemen over hun leven.

Laaggeletterdheid NL