Rekenkamercommissie: jaarverslag 2006 en jaarplan 2007

30 oktober 2007

Jaarverslag 2006
Door de verkiezingen, de installatie van de nieuwe raadsleden in de rekenkamercommissie en door de sollicitatieprocedure rond een nieuwe voorzitter heeft het onderzoekswerk dus even stil gelegen. In januari en februari was de rekenkamercommissie nog druk met de onderzoeken naar CiBoGa en het veilingterrein. Dit vond plaats in de vorige raadsperiode en daarover hebben we al vrij uitgebreid bericht in het jaarverslag 2005. Het lijkt ons niet voor de hand liggend om dat nu opnieuw te doen. Dit jaarverslag loopt dus eigenlijk van maart tot en met december 2006.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, waarbij 15 sollicitanten hebben gereageerd, heeft de raad op 31 mei de heer Gerard Johanns benoemd tot nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie. Vanaf juni is er gewerkt aan een onderzoeksplan voor 2006 en in juli hebben we afscheid genomen van David de Jong. Hij was sinds 2001, tot de komst van Gerard Johanns, voorzitter van de rekenkamercommissie. Na de zomer zijn de onderzoeken naar DSW Stadspark en naar de programmabegroting opgestart. Ook zijn er enkele kleinere onderwerpen uit de vorige periode afgerond.

Jaarplan 2007
De rekenkamercommissie wil het hele palet aan gemeentelijke beleidsonderwerpen bestrijken. Met maximaal twee tot drie uit te voeren onderzoeken per jaar is dat lastig. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen voor 2007 heeft de rekenkamercommissie hier rekening mee gehouden. De procedure is hierbij als volgt geweest: na het verzamelen van de ingediende suggesties is er op basis van de zes selectiecriteria die de rekenkamercommissie hanteert, een prioriteitenlijst opgesteld.
1. Financieel belang van het te onderzoeken onderwerp
2. Maatschappelijk belang van het te onderzoeken onderwerp
3. Politiek / bestuurlijk belang van het te onderzoeken onderwerp
4. Mate van twijfel over het functioneren van de uitvoering
5. Mate van risico voor doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
6. Geschikt voor RKC-onderzoek?

Dit heeft ertoe geleid dat er drie onderwerpen zijn gekozen voor het jaar 2007: de bedrijfsvoering van het parkeerbedrijf, nazorgonderzoek re-integratie van werkzoekenden en het voortijdig schoolverlaten.